ประยุทธ์ ทุบโต๊ะ ยกเลิกฟรี VOA 18 ประเทศ – ฟรีวีซ่า 3 ประเทศกลุ่มเสี่ยง

วันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แถลงข่าวว่า วันนี้มาตรการคัดกรองเข้มข้นมากขึ้น อาทิ สนามบิน ท่าเรือ รวมถึงช่องทางธรรมชาติตามแนวชายแดน โดยความดูแลของกระทรวงกลาโหม ในส่วนของการเดินทางเข้ามายังประเทศไทยต้องผ่านมาตรการการขออนุญาตมากขึ้น โดยกระทรวงมหาดไทย ขณะที่มาตรการติดตามตั้งแต่การจัดหายานพาหนะไปจนถึงการขนส่งไปยังจังหวัดภูมิลำเนา โดยกระทรวงคมนาคม และรับส่งตัวโดยกระทรวงมหาดไทยจังหวัด ซึ่งจะมีการแต่งตั้งผู้ช่วยพนักงานต่อไป

“ผู้ที่เดินทางจาก 4 ประเทศเสี่ยง ได้แก่ เกาหลีใต้ จีน (รวมถึงมาเก๋าและฮ่องกง) อิตาลี และอิหร่าน ต้องผ่านมาตรการคัดกรองและเฝ้าระวังไปยังภูมิลำเนา โดยมีเจ้าหน้าที่ติดตามถึงครัวเรือน ถึงบ้าน และมีความผิดกรณีหลบหนีออกนอกบ้าน ไม่เป็นไปตามกติกา มีการลงโทษทั้งปรับ ทั้งจำคุก ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศทุกคนต้องไปขอวีซ่าเป็นไปตามระบบเดิมทั้งหมด โดยยกเลิกฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่านักท่องเที่ยวของด่านตรวจคนเข้าเมือง (Visa On Arrival : VOA) และ ผ.30 (ประเทศที่สามารถเที่ยวในไทยได้ 30 วัน ผ่านพาสปอร์ตได้ทันทีโดยไม่ต้องขอ Visa) คาดว่าจะทำให้จำนวนคนเข้าประเทศลงน้อยลง เพื่อไม่ให้การแพร่ระบาดไปสู่ระยะที่ 3”

ขณะที่ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ที่ประชุมมีมติยกเลิกมาตรการฟรี VOA จำนวน 18 ประเทศ การเดินทางเข้าประเทศไทยต้องขอวีซ่า ณ สถานทูต เพื่อเข้าสู่มาตรการคัดกรอง เช่น การขอใบรับรองแพทย์ เพื่อลดโอกาสเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มประเทศที่มีการแพร่ระบาดสูง 4 ประเทศ นอกจากนี้ยังมีมติยกเลิก ผ.30 จำนวน 56 ประเทศ แต่เฉพาะ 3 ประเทศ ได้แก่ อิตาลี เกาหลีใต้และฮ่องกง ต้องไปขอวีซ่าที่สถานทูต ซึ่งมีขั้นตอนของการคัดกรอง เช่น ต้องมีใบรับรองแพทย์ จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ โดยมาตรการจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้ โดยการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงต่างประเทศ

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 มาตรา 16 ในกรณีที่มีพฤติการณ์ซึ่งรัฐมนตรีเห็นว่า เพื่อประโยชน์แก่ประเทศหรือเพื่อความสงบเรียบร้อย วัฒนธรรมหรือศีลธรรมอันดี หรือความผาสุกของประชาชน ไม่สมควรอนุญาตให้คนต่างด้าวผู้ใดหรือจำพวกใดเข้ามาในราชอาณาจักร รัฐมนตรีมีอำนาจสั่งไม่อนุญาตให้คนต่างด้าวผู้นั้นหรือจำพวกนั้นเข้ามาในราชอาณาจักรได้

“เป็นมาตรการป้องกันไม่ให้คนที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงที่แพร่ระบาดติดเชื้อสูงเข้ามาภายในประเทศ แม้จะบินอ้อมไปยังประเทศอื่น สถานทูตก็จะไม่ให้วีซ่าเข้ามาในประเทศไทย”

พล.อ.อนุพงษ์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม ถึงแม้จะเข้ามาด้วยวิธีใดก็ตามยังมีมาตรการกักกัน (quarantine) ระยะเวลา 14 วันเพื่อควบคุมในที่โรงแรมในสนามบินสุวรรณภูมิ ถ้าหากฝ่าฝืนจะไม่ให้เข้าไปประเทศ สำหรับมาตรการคนไทยที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงจะมาตรการคัดกรอง โดยกระทรวงต่างประเทศจะประสานกับคนไทยอย่างใกล้ชิด

“ทุกชาติที่เข้ามายังสนามบินของเรา เข้าประเทศเรา กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะสกรีนเพื่อไม่ให้มีใครที่ไม่สบาย ถ้าไม่สบายก็จะนำตัวไปยังสถานพยาบาลทันที และ 4 ประเทศกลุ่มเสี่ยงจะต้องขอวีซ่าที่สถานทูตพร้อมกับใบรับรองแพทย์อายุไม่เกิน 3 วัน”

เมื่อถามว่า ศูนย์กักกันที่สัตหีบยังมีอยู่หรือไม่ พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า หลังจากนี้จะไม่มีการส่งตัวไปสัตหีบอีกแล้ว รวมถึงศูนย์ที่กระทรวงมหาดไทยตั้งขึ้น โดยให้ส่งตัวไปยังกลับไปยังภูมิลำเนา รวมถึงคนที่อยู่ก่อนหน้านี้ให้ส่งตัวกลับภูมิลำเนาทั้งหมด โดยจะมีมาตรการติดตามอย่างใกล้ชิด โดยผู้ช่วยเจ้าพนักงาน อาทิ ผู้ว่าราชการจังหวัด สาธารณสุขจังหวัด นายอำเภอ โดยให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยพนักงาน อาศัยอำนาจตามพ.ร.บ.โรคติดต่อ มาตรา 4 และมาตรา 5

ทางด้าน นายชาตรี อรรจนานันท์ อธิบดีกรมการกงสุล กล่าวว่า มาตรการคัดกรองที่ออกมาประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ขั้นตอนแรก คือ จากต้นทาง โดยสถานทูตและต้องขอใบรับรองแพทย์ เอกสารประกันภัย และระยะเวลา 14 วันถึงจะได้รับ เพื่อคัดกรองเบื้องต้น ขั้นตอนที่ 2 คือ การคัดกรองของสายการบิน ซึ่งต้องมีใบรับรองแพทย์เพื่อแสดงว่าปลอดจากเชื้อถึงจะสามารถขึ้นเครื่องได้ ขั้นตอนที่ 3 คือ มาตรการคัดกรองในประเทศ โดยกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการ ซึ่งจะมีการ quarantine ระยะเวลา 14 วัน

“มาตรการที่ออกมาวันนี้ทั้งหมดเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับกับสากล ไม่ขัดกับองค์การอนามัยโลกกำหนดของการจำกัดการเดินทาง เราไม่ได้ปิดประเทศ เราไมได้ห้ามคนเข้าประเทศ แต่การเข้าประเทศขณะนี้มีเงื่อนไขบางประการ และมาตรการยกเลิกฟรี VOA และ ผ.30 เป็นเพียงมาตรการชั่วคราว”