เคาะเกณฑ์ต่างชาติทำประกันสุขภาพ คุ้มครองโควิด 3 ล้านบาท

ประกันโควิด-19

ครม.ไฟเขียวปรับปรุงหลักเกณฑ์ทำประกันสุขภาพ สำหรับชาวต่างด้าวครอบคลุมการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  วงเงินไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบในหลักการปรับปรุงหลักเกณฑ์เพิ่มเติมรองรับการทำประกันสุขภาพ สำหรับชาวต่างด้าวผู้ขอรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว Non-Immigrant Visa หรือ O-A (ระยะ 1 ปี) ดังนี้

1.การขอตรวจลงตราครั้งที่ 1 ให้มีประกันสุขภาพ หรือสวัสดิการภาครัฐที่มีวงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ไม่น้อยกว่า 100,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 3 ล้านบาท

2.การขอตรวจลงตราเพื่อการขออยู่ต่อ อนุญาต ให้ซื้อประกันสุขภาพจากต่างประเทศ หรือมีสวัสดิการภาครัฐจากต่างประเทศได้ โดยให้มีหน่วยงานภาครัฐรับรองแบบฟอร์มกลางการทำประกันสุขภาพที่มาแสดง ได้แก่ สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย หรือประสานกระทรวงการต่างประเทศของประเทศผู้ขอการตรวจลงตรา ให้รับรองลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามในเอกสารที่มาแสดง

3.กรณีผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นเหตุให้บริษัทประกันปฏิเสธทั้งหมดหรือบางส่วนให้มีเอกสารแสดงเพิ่มเติม ได้แก่ หนังสือปฏิเสธการซื้อประกันสุขภาพ และหลักทรัพย์ เงินฝาก ประกันสุขภาพอื่น ๆ รวมวงเงินไม่น้อยกว่า 3 ล้านบาท

ทั้งนี้ จากเดิมกำหนดให้ต้องซื้อประกันสุขภาพของไทยที่มีวงเงินสำหรับค่ารักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยนอกไม่น้อยกว่า 40,000 บาท และกรณีผู้ป่วยในไม่น้อยกว่า 400,000 บาท โดยซื้อกรมธรรม์แบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ Longstay.tgia.org ซึ่งมีปัญหาในการดำเนินการจึงต้องปรับปรุงหลักเกณฑ์กันใหม่

น.ส.ไตรศุลีกล่าวว่า สำหรับสาเหตุที่ต้องปรับปรุงแก้ไขครั้งนี้ เนื่องจากเกิดปัญหาในการดำเนินการของผู้ขอรับการตรวจลงตราในการซื้อประกันสุขภาพ ดังนี้ 1.ชาวต่างชาติอายุเกิน 70 ปี ไม่สามารถซื้อประกันในไทยได้ ส่งผลให้ขาดคุณสมบัติในการขออยู่ต่อ 2.แบบฟอร์มการรับรองการซื้อประกันในต่างประเทศ ไม่สอดคล้องกับระบบธุรกิจประกันภัย หรือสิทธิประโยชน์จากกองทุนต่าง ๆ และ 3.ผู้ที่ยื่นต่ออายุวีซ่าครั้งที่ 2 ประสงค์จะขอใช้ประกันสุขภาพจากต่างประเทศ