มหาดไทย สั่งยกเลิกหนังสือจัดสรรวัคซีนให้ไทยเบฟฯแล้ว

มหาดไทย สั่งยกเลิกหนังสือจัดสรรวัคซีนให้ไทยเบฟฯ แล้ว

ปลัดมหาดไทย สั่งยกเลิกหนังสือจัดสรรวัคซีนให้ไทยเบฟฯแล้ว ให้ผู้ว่าฯทุกจังหวัดยึดตาม คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

วันที่ 20 มิถุนายน 2564 นายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (มท.) ในฐานะหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงนามในโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 3518 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2564 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

โดยระบุใจความสำคัญคือ ยกเลิกโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 3464 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2564 และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดในฐานะประธานกรรมการโรคติดต่อจังหวัดถือปฏิบัติตามโทรสารคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ กำหนด รวมทั้งข้อสั่งการของ ศบค.

พร้อมกันนี้ขอให้ชี้แจง ทำความเข้าใจ สร้างการรับรู้กับองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน ให้เกิดความร่วมมือในการจัดทำแผนเผชิญเหตุเพื่อเตรียมการกรณีเกิดการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) รวมทั้งการบริหารจัดการพื้นที่ตามแนวทางที่ ศบค.กำหนด และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

 

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า เมื่อวันที่ 19 มิ.ย. ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) เผยแพร่หนังสือด่วนที่สุด เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 2564 ลงนามโดยนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ส่งถึงผู้ว่าราชการทุกจังหวัด และกรุงเทพมหานคร ระบุว่า บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ได้ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวัคซีนป้องกัน COVID-19 เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคให้กับพนักงาน จำนวน 43,201 คน และครอบครัวของพนักงานของบริษัท จำนวน 28,244 คน ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ที่ สกอ. 600/2564 ลงวันที่ 8 มิ.ย.2564 ที่ส่งมาพร้อมนี้

ศบค.มท.พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทเป็นภาคเอกชนที่มีภารกิจและโครงสร้างการดำเนินงานในภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ดังนั้น เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVD-19 ให้กับพนักงานและครอบครัวของพนักงานของบริษัท จึงให้จังหวัดพิจารณาให้การสนับสนุนวัคซีนป้องกัน COVID-19 ตามหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติของจังหวัดต่อไป ทั้งนี้ ศบค.มท.ได้แจ้งให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาสนับสนุนวัคซีนให้บริษัทด้วยแล้ว


จากนั้นนายฉัตรชัยได้ออกมาชี้แจงว่า การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางของคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ในเรื่องการจัดหาวัคซีนปูพรมทั่วประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงและระบาด ที่ผ่านมา มีทั้งส่วนราชการ, เอกชน, สมาคม รวมถึงสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ทำหนังสือผ่าน สำนักเลขา ศบค., คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด, กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทย ขอให้จัดหาวัคซีนไปฉีดให้บุคลากร เพื่อลดความเสี่ยงในการเป็นคลัสเตอร์และติดเชื้อแพร่ระบาดทั่วประเทศ

ปัจจุบันยังมีองค์กรภาครัฐ และเอกชน ขอรับการสนับสนุนวัคซีนมาอย่างต่อเนื่อง โดยกระทรวงมหาดไทยเน้นย้ำให้ทุกจังหวัดดำเนินการตามมติและแนวทางของ ศบค.อย่างเคร่งครัด

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ