เปิด 5 เสือ คุมนำเข้าวัคซีน “ประยุทธ์” เดิมพันสูง 120 ล้านโดส

การจัดหาวัคซีนตัวหลัก-วัคซีนตัวเลือก 105.5 ล้านโดส ภายในปี 2564 และ 120 ล้านโดสภายในปี’65 เพื่อแก้วิกฤตโรคระบาดโควิด-19 เป็นทางรอดเดียวของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา

ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เรื่องแนวทางการบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ข้อ 3 ได้ “ผ่าทางตัน” ข้อกล่าวอ้าง “วัคซีนในสถานการณ์ฉุกเฉิน” และวัคซีนไม่มาตามนัด

โดยให้ “5 เสือวัคซีน” กรมควบคุมโรค องค์การเภสัชกรรม สถาบันวัคซีนแห่งชาติ สภากาชาดไทย ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ มีหน้าที่และอำนาจในการบริหารทางการแพทย์ หรือสาธารณสุขแก่ประชาชน ร่วมมือกันในการดำเนินการจัดหา สั่ง หรือนำเข้าวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเร่งด่วน

เสือตัวที่ 1 สถาบันวัคซีนแห่งชาติ เป็นผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข จัดหาวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า-วัคซีนตัวหลัก จำนวน 61 ล้านโดส (26 ล้านโดสแรก วงเงิน 6,216.25 ล้านบาท 35 ล้านโดส วงเงิน 6,387.28 ล้านบาท)

เสือตัวที่ 2 กรมควบคุมโรค เป็นผู้จัดหาวัคซีนตัวหลัก-ซิโนแวค จำนวน 19 ล้านโดส ประกอบด้วย ครั้งแรก จำนวน 2 ล้านโดส วงเงิน 1,228.20 ล้านบาท แบ่งออกเป็น 3 ลอต

ลอตแรก 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 200,000 โดส ลอตสอง วันที่ 20 มีนาคม 2564 จำนวน 800,000 โดส และลอตสาม วันที่ 10 เมษายน 2564 จำนวน 1 ล้านโดส

ครั้งที่ 2 ครม.มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 วัคซีนซิโนแวค 5 แสนโดส วงเงิน 321,604,000 บาท

ครั้งที่ 3 อ้างอิงจากผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ ในคราวประชุมครั้งที่ 21/2564 ครั้งที่ 22/2564 และครั้งที่ 23/2564 ระบุว่า กรมควบคุมโรคจัดซื้อวัคซีนซินโนแวคครั้งที่ 3 จำนวน 5.6 ล้านโดส

ล่าสุด-ครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 ที่ประชุม ครม.เห็นชอบกรมควบคุมโรคจัดหาวัคซีนซิโนแวค เพิ่มเติม จำนวน 10.9 ล้านโดส วงเงิน 6,111 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมี “วัคซีนบริจาค” จากจีน-ซิโนแวค จำนวน 1 ล้านโดส ดังนี้ วันที่ 24 เมษายน 2564 จำนวน 5 แสนโดส วันที่ 5 มิถุนายน 2564 จำนวน 5 แสนโดส

รวมแล้วกรมควบคุมโรคมีวัคซีนซิโนแวคทั้งจัดซื้อเอง-รับบริจาคในมือกว่า 20 ล้านโดส

นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค (ร่วมกับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ) จัดหาวัคซีนตัวหลักเพิ่มเติม-เทคโนโลยี mRNA คือ วัคซีนไฟเซอร์ จำนวน 20 ล้านโดส

เสือตัวที่ 3 องค์การเภสัชกรรม มอบให้เป็น “ตัวกลาง” จัดหาวัคซีนทางเลือก-วัคซีนโมเดอร์นา อย่างน้อยจำนวน 10 ล้านโดส โดยลอตแรก จำนวน 5 ล้านโดส จะเข้ามาในไตรมาส 4 ปี’64 และลอตสอง อีก 4-5 ล้านโดส จะเข้ามาในไตรมาส 1 ปี’65

เสือตัวที่ 4 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสือตัวที่ร้อนแรงที่สุด ภายหลังปลดล็อกให้สามารถนำเข้าวัคซีนตัวเลือก หรือวัคซีนซิโนฟาร์มได้


ลอตแรก จำนวน 1 ล้านโดส สงวนราคาเข็มละ 888 บาท รวมค่าวัคซีน ค่าขนส่ง ค่าเก็บรักษา ค่าประกันผลข้างเคียง แต่ไม่รวมค่าบริการของโรงพยาบาลและค่าบริการทางการแพทย์เพื่อการบริการฉีดวัคซีน

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ กำหนดผู้ขอรับการจัดสรร “วัคซีนตัวเลือก” ระยะที่ 1 ไว้ 4 ข้อ 1.เป็นองค์กรนิติบุคคล-หน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรการกุศลและหน่วยงานเอกชนด้านความมั่นคงทางสังคม เศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ำ ระดับความเสี่ยงของโอกาสแพร่เชื้อและระดับความเสี่ยงบนพื้นที่ทำเลที่ตั้ง

2.ไม่อนุญาตให้เรียกเก็บเงินค่าวัคซีนและค่าบริการอื่นกับผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนและห้ามหาผลประโยชน์ทางการค้า ฝ่าฝืนปรับ 15 เท่าของมูลค่าวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร 3.ร่วมช่วยเหลือสังคมด้วยการบริจาควัคซีนตัวเลือก 10% ของจำนวนวัคซีนที่ได้รับการจัดสรร 4.ห้ามเรียกเก็บค่าบริการโรงพยาบาลเพื่อรองรับการฉีดวัคซีนจากผู้รับการฉีดเป็นอันขาด

สำหรับระยะที่ 2 “รอบบุคคลทั่วไป” จำนวน 40,000 สิทธิ์ ของลอตที่ 2 จำนวน 1 ล้านโดส ราคาเข็มละ 1,554 บาท 1 สิทธิ์ ต่อ 1 บัญชีเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง ไม่สามารถโอนสิทธิ์การฉีดวัคซีนให้กับบุคคลอื่นได้ ยินดีและเต็มใจสละสิทธิ์การรับวัคซีนหลักพื้นฐาน

เสือตัวที่ 5 สภากาชาดไทย ที่กำลังจะมาแรง-แซงทางโค้ง โดยจะเป็นหน่วยงานจัดซื้อวัคซีนโมเดอร์นา ซึ่งจะจองผ่านตัวแทนและ “ตัวกลาง” คือ องค์การเภสัชกรรม เพื่อนำมาฉีดบริการให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางและกลุ่มต่าง ๆ “ฟรี”

รวมถึงจัดสรร-จำหน่ายให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) บางส่วน ราคาเข็มละ 1,300 บาท ในเดือนตุลาคม 2564 โดยมีเงื่อนไขฉีดให้กลุ่มเป้าหมาย 5 กลุ่ม

1.คนพิการ ผู้ป่วยติดเตียง สตรีตั้งครรภ์ 2.ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป 3.บุคลากรทางการแพทย์และพยาบาลในถิ่นทุรกันดาร 4.ผู้ที่ทำงานประจำอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูผู้สอนในโรงเรียนอนุบาล หรือครู อาจารย์ ผู้ที่ทำหน้าที่สอนหนังสือในโรงเรียน

5.บุคลากรที่ต้องออกปฏิบัติงานสัมผัสประชาชน ตามโครงการฉีดวัคซีนของ อบจ. และบุคคลที่ยังไม่สามารถรับการฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากติดขัดระเบียบหรือกฎหมาย


เป็น 5 เสือ ลมใต้ปีก รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ