มหาดไทย เว้นค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสมรส – เปลี่ยนชื่อสกุล เหลือ 1 บาท

ราชกิจจานุเบกษา-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษา แพร่ประกาศกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  ยกเว้นค่าธรรมเนียม  การจดทะเบียนสมรส รวมถึงการขอเปลี่ยนชื่อสกุล เหลือ “หนึ่งบาท”  

วันที่ 18 กันยายน 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  การลดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนครอบครัว การจดทะเบียนสมรสเหลือฉบับละ “หนึ่งบาท” ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 รายละเอียดดังนี้

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังคงทวีความรุนแรงมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบในทางเศรษฐกิจ และการดำรงชีพของประชาชนทั่วไปอย่างกว้วางขวาง ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และลดภาระของประชาชน 

ให้เรียกเก็บค่าธรรมเนียมเกี่ยวข้องกับการจะทะเบียนครอบครัวในเรื่องต่อไปนี้ ในเขตพื้นที่ภัยที่เกิดโรคติดเขื้อไวรัส โคโรนา 2019 ที่ถูกกำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึง 31 ธันวาคม 2564

(1) การขอคัดสำเนาหรือคัดและรับรองสำเนาทะเบียนครอบครัว ฉบับละหนึ่งบาท

(2) การจดทะเบียนสมรสหรือจดทะเบียนรับรองบุตรนอกสำนักทะเบียนโดยมีผู้ขอ รายละหนึ่งบาท

(3) การจดทะเบียนสมรส ณ สถานที่สมรสซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้มีขึ้น รายละหนึ่งบาท


และยังเผยแพร่ ประกาศของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย การออกหนังสือสำคัญเกี่ยวกับชื่อบุคคลเหลือฉบับละ “หนึ่งบาท” ให้มีผลนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังต่อไปนี้  

(1) การออกหนังสือสำคัญแสดงการเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อรอง 

(2) การออกหนังสือสำคัญแสดงการรับจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล 

(3) การออกหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ