เลือกตั้งซ่อม กทม. เขต 9 วันที่ 30 มกราคม กกต. ประกาศแล้ว

เคาะวันเลือกตั้งซ่อมแทนสิริ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประกาศวันเลือกตั้งซ่อม ส.ส. กทม. เขต 9 วันที่ 30 มกราคม กำหนดวันรับสมัคร 6-10 มกราคม 

วันที่ 3 มกราคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เผยแพร่ข่าว การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานคร เขตเลือกตั้งที่ 9 แทนตำแหน่งที่ว่าง ระบุว่า กำหนดให้วันที่ 30 มกราคม เป็นวันออกเสียงเลือกตั้ง และกำหนดวันรับสมัคร ในวันที่ 6 -10 มกราคม เวลา 08.30 – 16.30 น. ส่วนสถานที่นั้นให้เป็นไปตามผู้อำนวยการเขตเลือกกตั้งประจำเขตเลือกตั้งกำหนด

สำนักงาน กกต. แจ้งข้อมูลเบื้องต้นด้วยว่า ให้พรรคการเมืองที่ประสงค์จะส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง คือ กทม. เขต 9 ต้องมีสาขาพรรคการเมือง หรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในพื้นที่กทม.

ส่วนการสรรหาผู้สมัครจากสาขาพรรคหรือตัวแทนพรรคการเมืองประจำจังหวัดในเขตเลือกตั้ง ให้พรรคการเมืองสรรหาผู้รับเลือกตั้งที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด และการสรรหาให้ดำเนินการตามข้อบังคับของพรรคการเมืองนั้น

ให้หัวหน้าพรรคการเมือง ออกหนังสือรับรองผู้สมัครที่ได้รับการสรรหาแบบที่สำนักงาน กกต. กำหนด

ส่วนค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง ต้องไม่เกิน 1.5 ล้านบาท และให้คิดค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ตำแหน่งว่างลงจนถึงวันเลือกตั้ง คือ 22 ธันวาคม 2564 ถึง 30 มกราคม 2565 และผู้สมัครต้องยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายให้ถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริงภายใน 90 นับจากวันเลือกตั้ง