จับตาวาระครม. เคาะวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ ไฟเขียวเหมืองโพแทช

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา น
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (แฟ้มภาพ : thaigov.go.th)

จับตาวาระครม. เคาะวันอภิปรายไม่ไว้วางใจ กระทรวงอุตฯ ชง โครงการเหมืองโพแทช ป.ป.ช.ล้อมคอก บุกรุกที่ดินป่าไม้

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม จะเป็นประธานการประชุมคณรัฐมนตรี (ครม.) มีวาระการพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้

เรื่องวาระการประชุมสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา จำนวน 4 เรื่อง ได้แก่ การประชุมวุฒิสภา การประชุมร่วมกันของรัฐสภา การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 9 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 ปีที่ 4 ครั้งที่ 10

ทั้งนี้ ครม.จะพิจารณาญัตติขออภิปรายทั่วไปแบบลงมติไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 151 เพื่อกำหนดวัน ซึ่งนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้ว่า ช่วงเวลาที่รัฐบาลไม่ติดภารกิจสำคัญ คือ ช่วงเวลา 18-20 กรกฎาคม 2565

เรื่องเพื่อพิจารณา อาทิ กระทรวงอุตสาหกรรมขอความเป็นชอบโครงการเหมืองแร่โพแทชจังหวัดอุดรธานี

กระทรวงการคลังเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. [มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในกิจการศูนย์ข้อมูล (Data Centre)] และ ร่างประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ ..)

กระทรวงพลังงานรายงานผลการดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (วันที่ 15 มิถุนายน 2564 กรณีกระทรวงพลังงานกำหนดนโยบายและแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าตามมาตรา56 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560)

กระทรวงการต่างประเทศเสนอหนังสือแลกเปลี่ยนระหว่างรัฐบาลไทยกับฮังการีเพื่อการยกเว้นภาษีและ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ในการได้มาซึ่งที่ดิน อาคาร และห้องชุด สำหรับใช้เป็นที่พำนักและที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลในดินแดนของแต่ละฝ่าย และขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีกรณีจัดทำความตกลงยกเว้นการตรวจลงตรา สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและผู้ถือหนังสือเดินทางราชการระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฟินแลนด์

สำนักงานศาลยุติธรรมเสนอร่างพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (การกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานคดีประจำศาลยุติธรรม)

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (คปร.) เสนอ รายงานสรุปภาพรวมการบริหารกำลังคนของส่วนราชการในฝ่ายพลเรือนและ แนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านบุคคลภาครัฐ

เรื่องเพื่อทราบ หากไม่มีข้อทักท้วงให้ถือเป็นเรื่องที่ครม. เห็นชอบ/อนุมัติ อาทิ คณะกรรมการนโยบายการบริหารกองทุนหมุนเวียนเสนอความเห็นการขอจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือเพื่อการปรับตัวของภาคการผลิตและภาคบริการที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เสนอมาตรการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐโดยมิชอบกรณีปัญหาการบุกรุกและการใช้ประโยชน์ในที่ดินป่าไม้


คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก (สกพอ.) เสนอผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ.2566-2570