กก.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห่วง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ชี้ควรมีนโยบายรองรับ

สุรา เหล้า เบียร์
PHOTO : Diego Henao from Pexels

คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ่อชงออกมาตรการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างรับผิดชอบ ชี้ควรมีนโยบายที่เหมาะสมรองรับ พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า

วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 มติชนรายงานว่า นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ครั้งที่ 2/2565 โดยมีผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 4 เรื่องหลัก คือ 1.การจัดกิจกรรมวันงดดื่มสุราแห่งชาติ ปี 2565

โดยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ทรงโปรดให้ ม.ล.สราลี กิติยากร เป็นผู้แทนพระองค์ในการเป็นประธานเปิดงานในวันที่ 7 กรกฎาคม 2565 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน โดยในปีนี้มีโครงการเชิญ ชวน เชียร์ ลด ละ เลิกเหล้า และเข้าสู่ระบบบำบัดรักษาผ่านคิวอาร์โคด หรือ http://stopdrink.com/kaopansa65/ ซึ่งภายหลังการจัดงานจะมีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ระดับจังหวัด ที่ชวนประชาชนลงนามผ่านระบบออนไลน์มากที่สุด 10 รางวัล

2.เห็นชอบข้อเสนอเชิงนโยบาย เรื่องการสนับสนุนให้ผู้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีการขายอย่างรับผิดชอบ โดยมอบคณะอนุกรรมการร่างและแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย พิจารณาการออกกฎหมายในรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง3.แนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2565-2570) ลงสู่พื้นที่ มอบคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดและกรุงเทพมหานคร จัดทำแผนและรายงานผลให้ทราบทุก 6 เดือน ซึ่งขณะนี้แผนปฏิบัติการฯ อยู่ในขั้นตอนเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบ

4.คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีข้อห่วงใยต่อร่าง พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่…) พ.ศ. … หรือร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ที่มีสาระสำคัญคือ เปิดให้รายย่อยสามารถผลิตและจำหน่ายสุรา โดยลดเงื่อนไขการขออนุญาตผลิต และให้สามารถผลิตสุราเพื่อบริโภคได้เองโดยไม่ต้องขออนุญาต ว่า คณะกรรมการฯ มีความห่วงใยต่อผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ให้ศึกษาผลกระทบให้ครอบคลุมรอบด้าน

เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ในตลาดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะผู้ผลิตรายย่อยเป็นจำนวนมาก รวมทั้งผู้ผลิตเพื่อบริโภคเองภายในครัวเรือน จะทำอย่างไรเพื่อลดปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากนโยบายสุราก้าวหน้า (เสรี) ซึ่งควรต้องมีนโยบายหรือมาตรการที่เหมาะสมมารองรับ

นายสาธิตกล่าวว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไม่ใช่สินค้าธรรมดา จำเป็นต้องมีการควบคุม เช่น จะทำอย่างไรให้มีมาตรการควบคุมคุณภาพการผลิตเพื่อบริโภคภายในครัวเรือนให้ได้มาตรฐาน, ให้ความหนาแน่นของจำนวนใบอนุญาตไม่ให้มากจนเกินไป, การพัฒนาหลักเกณฑ์การออกใบอนุญาตฯ ให้มีเงื่อนไขและราคาที่มิให้ออกโดยง่ายจนเกินไป ควบคุมจำนวนใบอนุญาต และผลกระทบที่จะเกิดกับเด็กและเยาวชน

“การยกระดับความรับผิดชอบของผู้ขาย โดยเฉพาะร้านที่ขายแบบนั่งดื่ม (ร้านเหล้า ผับบาร์) ควรต้องมีเงื่อนไขการได้ใบอนุญาต เช่น ผ่านการอบรมเรื่องจริยธรรม สำนึกความรับผิดชอบของผู้ขาย และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยกเลิกใบอนุญาตได้ เมื่อกระทำผิดหลักเกณฑ์, การพัฒนามาตรการเยียวยาเพื่อลดปัญหาหรือผลกระทบ”


“โดยเฉพาะการจัดตั้งกองทุนเพื่อสนับสนุนการเลิกเหล้า ช่วยเหลือบำบัดฟื้นฟูผู้ติดสุรา และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ ซึ่งนำรายได้หรือภาษีจากสุรามาใช้ เพื่อสร้างสมดุลทางนโยบาย และการพัฒนาปรับปรุงให้ พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีประสิทธิภาพมากขึ้น ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหากับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม โดยจะมีการเสนอข้อมูลต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญต่อไป” นายสาธิต กล่าว

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ