ราชกิจจาฯ ประกาศลดภาษีสรรพสามิตรถยนต์อีวีเหลือ 2%

ราชกิจจานุเบกษาฯ-ประกาศราชกิจจาฯ

ราชกิจจานุเบกษาประกาศลด-ยกเว้น เปลี่ยนโครงสร้างภาษีสรรพสามิตใหม่ ส่งเสริมรถยนต์อีวีนับหนึ่ง 9 มิถุนายน 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่กฎกระทรวงเรื่องกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 กฎกระทรวงนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 2 ให้ยกเลิกความในประเภทที่ 06.01 รถยนต์นั่ง และประเภทที่ 06.02 รถยนต์โดยสารที่มีที่นั่งไม่เกิน 10 คน ตอนที่ 6 สินค้ารถยนต์ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวงกำหนดพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

อ่านประกาศฉบับเต็ม


อ่านประกาศฉบับเต็ม