ขาซิ่งเฮ ! กฎกระทรวงวิ่ง 120 กม./ชม.คลอดแล้ว

มีผลแล้ว กฎกระทรวงปรับอัตราความเร็วสูงสุดรถยนต์ 120 กม./ชม. มอเตอร์ไซค์ได้ 80 กม./ชม. เว้นบิ๊กไบค์ได้ 110 กม./ชม.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 มี.. 2564 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ กฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะบนทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่กำหนด ลงนามโดยนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เมื่อวันที่ 4 มี.. 2564 โดยประกาศฉบับดังกล่าว มีสาระสำคัญ ดังนี้

กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับแก่ทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงชนบทที่มีทางเดินรถ ซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ตั้งแต่ 2 ช่องเดินรถขึ้นไป มีเกาะกลางถนนแบบกำแพง และไม่มีจุดกลับรถเสมอระดับถนน ตามที่ผู้อำนวยการทำงหลวงประกาศกำหนด

กำหนดอัตราความเร็วของยานพาหนะต่างๆ ดังนี้

1. รถบรรทุกที่มีน้ำ หนักรถเกิน 2,200 กก. หรือ รถบรรทุกคนโดยสารที่มีที่นั่งเกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 90 กม./ชม.

Advertisment

2. รถขณะที่ลากจูงรถอื่น รถยนต์สี่ล้อเล็ก หรือรถยนต์สามล้อ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กม./ชม.

3. รถจักรยานยนต์ ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กม./ชมเว้นแต่รถจักรยานยนต์ ที่มีกำลังเครื่องยนต์ตั้งแต่สำมสิบห้ำกิโลวัตต์ขึ้นไปหรือมีขนำดควำมจุของกระบอกสูบรวมกันตั้งแต่ 400 ลบ.ซม.ขึ้นไป (บิ๊กไบค์) ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน110 กม./ชม.

4. รถโรงเรียน หรือรถรับส่งนักเรียน ให้ใช้ควำมเร็วไม่เกิน 80 กม./ชม.

5. รถบรรทุกคนโดยสาร ที่มีที่นั่งคนโดยสารเกิน 7 คนแต่ไม่เกิน 15 คน ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 100 กม./ชม.

Advertisment

6. รถแทรกเตอร์ รถบดถนน หรือรถใช้งานเกษตรกรรม ให้ใช้ความเร็วไม่เกิน 45 กม./ชม.

ส่วนรถอื่นๆ ให้ใช้ควำมเร็วไม่เกิน 120 กม./ชม. ทั้งนี้ หากรถดังกล่าวอยู่ในช่องเดินรถช่องขวาสุด ต้องใช้ความเร็วไม่ต่ำกว่า 100 กม./ชม. เว้นแต่ในกรณีที่ช่องเดินรถนั้นมีข้อจำกัดด้านการจราจรหรือทัศนวิสัยมีสิ่งกีดขวาง หรือมีเหตุขัดข้องอื่น

ในทางเดินรถที่มีเครื่องหมายจราจรแสดงว่าเป็นเขตอันตราย หรือเขตให้ขับรถช้าๆ ให้ลดความเร็วลงและเพิ่มความระมัดระวังขึ้นตามสมควร และในกรณีที่ทางเดินรถหรือช่องเดินรถใดมีเครื่องหมายจราจรกำหนดอัตราความเร็วต่ำกว่าอัตราที่กำหนดไว้ ให้ใช้ควำมเร็วไม่เกินอัตราความเร็วที่กำหนดไว้นั้น