ศักดิ์สยาม เปิดงานวันสถาปนา กรมการขนส่งทางบก ครบ 81 ปี

ศักดิ์สยาม ชิดชอบ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 81 ปี พร้อมเปิดศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน เพื่อควบคุม กำกับ ดูแล ตรวจสอบติดตามการเดินรถ และบริหารข้อมูลการเดินรถด้วยระบบ GPS ตามเจตนารมณ์ “นวัตกรรมนำบริการ สู่มาตรฐานความปลอดภัย”

วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันสถาปนากรมการขนส่งทางบก ครบรอบ 81 ปี และเปิดอาคารศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน พร้อมด้วย นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม โดยมีนายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก พร้อมคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กรมการขนส่งทางบกเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่มีประวัติศาสตร์ในการทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานถึง 81 ปี

กรมมีบทบาทสำคัญในการจัดระบบจัดระเบียบการขนส่งทางถนน เพื่อให้ระบบการขนส่งทางถนนมีประสิทธิภาพ เชื่อมโยง ทั่วถึง และเพียงพอ เพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพมายกระดับการให้บริการตอบสนองความต้องการของประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงบริบทด้านเทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตามนโยบายของรัฐบาลตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวเพิ่มเติมว่า ในวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งนิมิตหมายอันดีที่จะเปิดศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยี การขนส่งทางถนน อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเป็นก้าวสําคัญของการผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนอย่างเป็นรูปธรรม โดยการใช้เทคโนโลยี GPS ในการกํากับ ดูแล ความเร็วและชั่วโมงการทํางานของผู้ขับรถสาธารณะให้ปลอดภัยแล้ว

กระทรวงคมนาคมได้เน้นย้ำให้กรมการขนส่งทางบกศึกษาและนํานวัตกรรมมาพัฒนากระบวนงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งการนำเทคโนโลยีการระบุตัวตนด้วยคลื่นความถี่ (RFID) การประมวลผลด้วยภาพ (Image Processing) หรือเทคโนโลยีดิจิทัลอื่น มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงระบบการขนส่งและจราจรอัจฉริยะ (ITS) ซึ่งศูนย์นวัตกรรมฯ แห่งนี้จะเป็นคํามั่นสัญญาถึงพี่น้องประชาชนว่าการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของกระทรวงคมนาคมและกรมการขนส่งทางบกจะก้าวต่อไปอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยสนับสนุนและขับเคลื่อนประเทศไทยและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่พี่น้องประชาชน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ภารกิจของศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการขนส่งทางถนน คือการควบคุมกำกับดูแลการเดินรถ ความเร็ว ชั่วโมงการทำงาน และบริหารข้อมูลการเดินรถให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทั้งด้านการป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน และลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ โดยใช้ประโยชน์จากข้อมูล GPS ซึ่งเป็นนวัตกรรมดิจิทัลที่สำคัญด้านหนึ่ง เพื่อกำกับ ควบคุม ดูแล การขนส่งรถสาธารณะทุกประเภท ทั้งรถบรรทุก 10 ล้อขึ้นไป รถบรรทุกวัตถุอันตราย และรถลากจูง รถโดยสารสาธารณะ เช่น รถตู้ รถโดยสารประจำทาง รถโดยสารไม่ประจำทาง (ยกเว้นรถสองแถว) จำนวนกว่า 5 แสนคัน ภายใต้การทำงานของศูนย์นวัตกรรมฯ แบบเรียลไทม์ตลอด 24 ชั่วโมง เช่น ภารกิจการตรวจสอบและควบคุมการใช้ความเร็วของรถโดยสารสาธารณะและรถบรรทุก ซึ่งจะสามารถส่งข้อมูลแจ้งตำแหน่งของรถ เพื่อประสานสั่งการสำนักงานขนส่ง ทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสำนักงานขนส่งจังหวัด 76 แห่งทั่วประเทศ เข้าดำเนินการควบคุมกำกับพฤติกรรมการขับรถที่อาจเป็นอันตรายอย่างทันท่วงที ถือเป็นการยกระดับมาตรฐาน

ความปลอดภัยทางถนน เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ พัฒนาคุณภาพผู้ประกอบการขนส่งและพนักงานขับรถสาธารณะให้มีความรับผิดชอบและเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น


กรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม มุ่งมั่นขับเคลื่อนการพัฒนาระบบขนส่งทางถนนให้มีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยมาเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาประเทศสู่การเป็นไทยแลนด์ 4.0 ตามเจตนารมณ์ “นวัตกรรมนำบริการ สู่มาตรฐานความปลอดภัย” ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ให้ประชาชนมีความปลอดภัยมากขึ้น สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตต่อไป

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ