ในหลวง พระราชินี พระราชทานวโรกาสให้คณะบุคคลเข้าเฝ้าฯ

วันนี้ (24 กันยายน 2563) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้

เวลา 13.20 น.

– พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอก เปรม  ติณสูลานนท์ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิรัฐบุรุษ ฯ และคณะกรรมการจัดการแข่งขันวิ่งการกุศล “เขาใหญ่มาราธอน ๒๕๖๒” เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการแข่งขันดังกล่าว โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย

– พลเอก สุกิจ ขมะสุนทร กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ  ทำหน้าที่ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะกรรมการ ฯ ผู้บริหารระดับสูง และสมาคมวิทยุสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุสมัครเล่นขั้นสูง พร้อมสัญญาณเรียกขานประจำพระองค์  “คอลล์ ไซน์” (Call Sign) ในกิจการวิทยุสมัครเล่น และทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 กับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายวิทยุสื่อสาร

– พันตำรวจเอก บุญส่ง  จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล นำ คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

เวลา 13.34  น. ศาสตราจารย์กำพล  ปัญญาโกเมศ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ พร้อมด้วยคณะกรรมการสภาสถาบัน ฯ และผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารและการพัฒนา กับสาขาวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และองค์การ

เวลา 13.54  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ นางบุษยา  มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นำ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำต่างประเทศเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

1.นางสาวบุษฎี  สันติพิทักษ์  เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเครือรัฐออสเตรเลียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำเครือรัฐออสเตรเลีย นางสาวบุษฎี  สันติพิทักษ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศมาก่อน

2.นายกัลยาณะ  วิภัติภูมิประเทศ  เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำแคนาดา เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำแคนาดา  นายกัลยาณะ  วิภัติภูมิประเทศ  เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตไทย ประจำสาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน มาก่อน

3.นางกาญจนา  ภัทรโชค  เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสวีเดนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่  ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรสวีเดน  นางกาญจนา  ภัทรโชค เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ  มาก่อน

4.นายสุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐสิงคโปร์  นายสุริยา  จินดาวงษ์  เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ มาก่อน

5.นางสาวนิธิวดี  มานิตกุล  เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล  นางสาวนิธิวดี  มานิตกุล  เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน  มาก่อน

6.นายชัยรัตน์ พรทิพย์วรเวทย์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนียเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำโรมาเนีย นายชัยรัตน์  พรทิพย์วรเวทย์  เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครหนานหนิงสาธารณรัฐประชาชนจีน  มาก่อน

7.นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเซเนกัล  นายนิพนธ์  เพ็ชรพรประภาส  เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มาก่อน

8.นางสาวกานติมน รักษาเกียรติ  เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรนอร์เวย์  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำราชอาณาจักรนอร์เวย์ นางสาวกานติมน  รักษาเกียรติ  เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำเมืองเซี่ยเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน  มาก่อน

9.นายเชษฐพันธ์  มากสัมพันธ์  เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโปแลนด์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโปแลนด์ นายเชษฐพันธ์  มากสัมพันธ์  เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศมาก่อน

10.นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโปรตุเกส เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐโปรตุเกส นางครองขนิษฐ  รักษ์เจริญ  เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครกว่างโจว สาธารณรัฐประชาชนจีน  มาก่อน

11.นายสรยุทธ ชาสมบัติ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรู เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเปรู  นายสรยุทธ  ชาสมบัติ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  มาก่อน

12.นายเอกพล พูลพิพัฒน์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต  นายเอกพล  พูลพิพัฒน์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ  มาก่อน

13.นายรุจ ธรรมมงคล เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐคูเวต  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำรัฐคูเวต  นายรุจ  ธรรมมงคล เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำบรูไนดารุสซาลาม  มาก่อน

14.นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่  ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล  นายโวสิต  วรทรัพย์  เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศ  มาก่อน

15.นายพุทธพร  อิ้วตกส้าน เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ นายพุทธพร  อิ้วตกส้าน เคยดำรงตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ  มาก่อน

16.นายไพศาล  หรูพาณิชย์กิจ  เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐเม็กซิโก เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสหรัฐเม็กซิโก นายไพศาล  หรูพาณิชย์กิจ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฟิลิปปินส์  มาก่อน

17.นางสาวศศิริทธิ์ ตันกุลรัตน์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐเคนยา  นางสาวศศิริทธิ์  ตันกุลรัตน์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำนครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน  มาก่อน

18.นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐ อิสลามอิหร่าน เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท กราบถวายบังคมลา ในโอกาสที่จะเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มประจำสาธารณรัฐ อิสลามอิหร่าน นายวรวุฒิ  พงษ์ประภาพันธ์  เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ สถานกงสุลใหญ่ไทยประจำ แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มาก่อน

โอกาสนี้ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้  นายจิตติพัฒน์  ทองประเสริฐ  อธิบดีกรมพิธีการทูต เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งหน้าที่

ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานพระราชดำรัส แก่คณะผู้เข้าเฝ้าฯ ความว่า

“ขอถือโอกาสนี้ แสดงความปลื้มปีติยินดี และขออำนวยพร ตลอดจนเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ที่ได้ออกไปปฏิบัติหน้าที่ เป็นผู้แทนประเทศ ผู้แทนรัฐบาล และผู้แทนประชาชนในประเทศต่าง ๆ  ซึ่งมีสัมพันธไมตรีกับประเทศของเรา

ท่านทั้งหลายได้ผ่านงานในกระทรวงการต่างประเทศมาหลายระดับ หลายปี ได้มีประสพการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่ ณ ต่างแดน และในกระทรวงมาก็มากแล้ว ก็คงจะมีความเข้าใจ ว่าหน้าที่ของนักการทูต หน้าที่ของเอกอัครราชทูต คืออะไร.   ในปัจจุบันนี้ การคมนาคม การสื่อสาร ตลอดจนเทคโนโลยีต่าง ๆ ก้าวหน้าไปมาก ก็ดูเสมือนว่าโลกจะแคบลง แล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะง่ายไปหมด ในการติดต่อหรือทำงานต่าง ๆ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ก็ไม่หนีความเป็นมนุษย์ หรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นด้วยมนุษย์ ความสัมพันธ์ในมนุษย์ สันถวไมตรี หรือความสัมพันธ์ต่าง ๆ ก็คือเรื่องของมนุษย์  เพราะฉะนั้น การไปปฏิบัติหน้าที่นี่ก็เชื่อมสัมพันธไมตรี รักษาผลประโยชน์ของประเทศเรา เป็นผู้แทน รักษาเกียรติและศักดิ์ศรีของประเทศ ดูแลผลประโยชน์ต่าง ๆ  ตลอดจนดูแลคนไทยที่ได้อยู่ต่างประเทศ ความสุข ความทุกข์ของเขาต่าง ๆ  ก็เป็นเรื่องของสถานทูต เป็นเรื่องของทูตที่จะต้องปฏิบัติ  เพราะฉะนั้น ทุกอย่างท่านรู้ดีอยู่แล้ว แล้วก็ขอให้คำนึงถึงชื่อเสียงของประเทศ ศักดิ์ศรีของประเทศ ตลอดจน การมีความสัมพันธ์ที่ดีทั้งในด้านบุคคล และในด้านองค์กรต่าง ๆ  ที่เราจะต้องติดต่อด้วย

ก็ขอให้ไปด้วยความโชคดี เพราะท่านเข้าใจดีอยู่แล้วว่าการเป็นข้าราชการกระทรวงต่างประเทศ การเป็นทูต การเป็นสถานทูตคืออะไร  ขอให้โชคดี”

จากนั้น เวลา 15.12  น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  มหาวิทยาลัยมหิดล นำคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์  รองประธานกรรมการมูลนิธิไทยคม  และคณะผู้บริหาร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน ที่ได้จากการร่วมออกแบบและจัดสร้างโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัทอาร์เอ็มเอ ออโตโมทีฟ จำกัด จำนวน 1 คัน

โดยภายในรถได้ติดตั้งเครื่องเอ็กซ์เรย์คอมพิวเตอร์สมอง (CT) ทำให้การวินิจฉัยและการรักษาถูกต้อง แม่นยำ และรวดเร็ว ซึ่งจากการดำเนินการโดยรถคันแรกในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา รักษาผู้ป่วยได้ จำนวน 339 ราย สามารถลดระยะเวลาในการให้ยาสลายลิ่มเลือดเหลือ 20 นาที และร้อยละ 60 หายจากความพิการอันเนื่องจากภาวะอัมพฤกษ์อัมพาต โครงการดังกล่าวนี้ จึงขยายผลจัดสร้างรถคันที่สองโดยพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดีกว่ารถคันแรก เพื่อใช้ประโยชน์ในการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองเฉียบพลัน

ในโอกาสนี้  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์วิศิษฏ์ วามวาณิชย์  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  รับพระราชทานรถรักษาอัมพาตเคลื่อนที่ ฯ แก่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อใช้ในการบริการประชาชนต่อไป

จากนั้นเวลา 18.08 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี  เสด็จออก  ณ  พระที่นั่งอัมพรสถาน  พระราชวังดุสิต  พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางลัยลา  อะห์มัด บะฮาอุดดีน  (Mrs. Laila  Ahmed Bahaaeldin) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ประจำประเทศไทย  เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท  กราบบังคมทูลลาในโอกาสพ้นจากตำแหน่งหน้าที่  ในโอกาสนี้ นายอิมาด บัดรุดดีน อะบู ฆอซี  (Mr. Emad Badr Eldin Abou Ghazi) คู่สมรส ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ด้วย

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ