เจ้าอาวาสวัดมณฑป ไม่รับศพตำรวจ โดนสั่งพักงาน ตั้งกรรมการสอบ

พักงานเจ้าอาวาสไม่รับศพตำรวจ

สำนักงานเจ้าคณะแขวงบางระมาด-ฉิมพลี สั่งพักงานเจ้าอาวาสวัดมณฑป พร้อมตั้งกรรมการสอบ หลังติดป้ายประกาศไม่รับศพตำรวจ 

วันที่ 14 สิงหาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระครูพิพัฒน์ วรคุณ เจ้าคณะแขวงบางระมาด-ฉิมพลี ได้ลงนามในหนังสือ ที่ จว. 3/2564 ของสำนักงานเจ้าคณะแขวงบางระมาด-ฉิมพลี เรื่อง ให้พระสังฆาธิการพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ มีเนื้อหาว่า

ด้วยเจ้าคณะแขวงบางระมาด-ฉิมพลี ได้ทราบการเผยแพร่ข่าวจากสื่อสาธารณะและสื่อออนไลน์ กรณี พระสมุห์อนันต์ โชติธมฺโม แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ติดป้ายประกาศของวัด ข้อความว่า “วัดมณฑป ไม่รับศพตำรวจ” และให้สัมภาษณ์สื่อสาธารณะและสื่อออนไลน์ เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมอย่างกว้างขวาง อาจเข้าข่ายละเมิดจริยาพระสังฆาธิการ จึงได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ถ้าจะให้คงอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ในระหว่างสอบสวน จะเป็นการเสียหายแก่คณะสงฆ์

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 56 วรรค 3 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ออกตามความในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535

Advertisment

จึงให้ พระสมุห์อนันต์ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดมณฑป แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พักจากตำแหน่งหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

ภาพจาก ข่าวสด

ขณะที่เว็บไซต์ thebuddh.com รายงานว่า ระหว่างนี้ได้มีการประกาศ โดยอาศัยอำนาจความในข้อ 4 วรรค 1 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 19 (พ.ศ.2536ป ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ออกตามความใน พ.ร.บ.คณะสงฆ์ 2505 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ.2505 (ฉบับที่2) พ.ศ.2535

จึงแต่งตั้งให้ พระครูกาญจนกิจจารักษ์ (บัณฑิต) ฉายา ปภสฺสโร อายุ 49 พรรษา 25 วิทยฐานะ น.ธ.เอก,ป.ธ.3 ป.ปส.,ศษ.บ.ร.บ. สังกัด วัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร แขวง คลองชักพระ เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดกาญจนสิงหาสน์ วรวิหาร เป็น ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดมณฑป แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สั่ง ณ วันที่ 12 สิงหาคม พุทธศักราช 2564

Advertisment