สงกรานต์ 2566 วิทยุการบินฯเผยเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 66% แนะเผื่อเวลาเดินทาง

ผู้โดยสารจำนวนมากต่อแถวเพื่อรอเช็คอิน ที่อาคารผู้โดยสารหลังที่ 1 ท่าอากาศยานดอนเมือง

วิทยุการบินฯคาดสงกรานต์ 2566 เที่ยวบินรวมตลอดช่วง 14,180 ไฟลต์ เพิ่มขึ้น 66% สนามบินดอนเมือง-สุวรรณภูมิ แนะเผื่อเวลา 2-3 ชั่วโมง โดยเฉพาะช่วงเช้าตรู่ และบ่าย-เย็น

วันที่ 12 เมษายน 2566 ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2566 จะมีการเดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยคาดการณ์ว่าจะมีเที่ยวบินรวม 14,180 เที่ยวบิน เฉลี่ยวันละ 2,026 เที่ยวบิน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 66

โดยภาพรวมของอุตสาหกรรมการบินตั้งแต่ต้นปีเป็นไปในทิศทางที่ดี ปริมาณเที่ยวบินเฉลี่ย 2,000 เที่ยวบินต่อวัน ในขณะที่สงกรานต์ปีนี้จะมีเที่ยวบินเฉลี่ย 2,026 ต่อวัน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหากเมื่อเปรียบเทียบเที่ยวบินในช่วงเวลาก่อนเกิดสถานการณ์ COVID-19 บวท.ให้บริการจราจรทางอากาศรองรับเที่ยวบินถึง 3,000 เที่ยวบินต่อวัน ดังนั้นจึงมั่นใจว่า บวท.สามารถให้บริการทุกเที่ยวบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

วิทยุการบินคาดสงกรานต์มีเที่ยวบิน 14,180 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 66%
ดร.ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.)

ทั้งนี้ บวท.ได้จัดเตรียมมาตรการและความพร้อมด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยรองรับการเดินทางในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของกระทรวงคมนาคม ได้แก่

  • ด้านการบริหารจัดการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Management)
  • การประเมินสถานการณ์และแนวโน้มสภาพการจราจรทางอากาศล่วงหน้า
  • มาตรการบริหารความคล่องตัวการจราจรทางอากาศ (Air Traffic Flow Management)
  • การอำนวยความสะดวกด้านข้อมูลสภาพการจราจรทางอากาศและข่าวสารที่เกี่ยวข้อง
  • ความพร้อมด้านระบบอุปกรณ์ให้มีความต่อเนื่องในการให้บริการ
  • ความพร้อมด้านอัตรากำลังเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ รวมถึงมาตรการรองรับกรณีฉุกเฉิน

เพื่อให้บริการจราจรทางอากาศด้วยความปลอดภัยและลดความล่าช้าในช่วงเวลาที่การจราจรแออัด รวมทั้งได้ประสานความร่วมมือกับท่าอากาศยาน สายการบิน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกและรองรับการเดินทางทุกเที่ยวบินให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ แนะเผื่อเวลา 2-3 ชั่วโมง

รายงานข่าวจากส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ ฝ่ายอำนวยการ ท่าอากาศยานดอนเมือง ระบุว่า ท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งาน ตลอดจนความพร้อมของบุคลากรในการให้บริการและการรักษาความปลอดภัย รวมทั้งการบริหารจัดการการจราจร เพื่อลดปัญหาการจราจรติดขัดในการเดินทาง

Advertisement

โดยท่าอากาศยานดอนเมืองได้มีการปรับช่องทางเข้าอาคารจอดรถ 7 ชั้น จากเดิมใช้ช่องทางเข้า ชั้น 3 เส้นทางเชื่อมต่อกับอาคารผู้โดยสารภายในประเทศขาออก เปลี่ยนมาใช้ช่องทางเข้า ชั้น 1 แทน โดยจะเริ่มการปรับเปลี่ยนเส้นทางดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 04.00-07.00 น.เท่านั้น นอกจากเวลาดังกล่าว ผู้ใช้บริการสามารถใช้เส้นทางเข้าอาคารจอดรถได้ตามปกติ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็วของผู้โดยสาร โดยท่าอากาศยานดอนเมืองได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกแนะนำตลอดเส้นทางอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม ขอความร่วมมือผู้โดยสารวางแผนการเดินทางมาสนามบิน สำหรับเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง และเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง โดยเฉพาะช่วงเวลาคับคั่ง (Peak Hours) ตั้งแต่เวลา 05.00-07.00 น. และเวลา 14.00-17.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีผู้โดยสารและผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก

ท่าอากาศยานดอนเมืองแนะนำผู้โดยสารที่เดินทางช่วงสงกรานต์ 2566 เผื่อเวลาอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง

อีกทั้งขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบเส้นทางและตารางเวลาเที่ยวบินที่ท่านเดินทาง ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองอีกครั้ง เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการเดินทาง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานดอนเมือง หมายเลขโทรศัพท์ 0-2535-1192 ตลอด 24 ชั่วโมง

Advertisement

การเดินทางจากสนามบินดอนเมือง ทั้งรถบัสขสมก. รถไฟฟ้าสายสีแดง แท็กซี่

เช่นเดียวกับท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งอาจมีผู้โดยสารมาใช้บริการสนามบินเป็นจำนวนมาก ท่าอากาศยานจึงขอความร่วมมือผู้โดยสารที่เดินทางเที่ยวบินระหว่างประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมง และเที่ยวบินภายในประเทศควรเผื่อเวลาก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง หรือตรวจสอบข้อมูลสถานะเที่ยวบิน ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ AOT Contact Center หมายเลขโทรศัพท์ 1722 ตลอด 24 ชั่วโมง

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิแนะนำผู้โดยสารที่เดินทางช่วงสงกรานต์ 2566 เผื่อเวลาอย่างน้อย 2-3 ชั่วโมง