ตลาดหลักทรัพย์ฯนำร่องเฟสแรก บจ.ไทย ส่งข้อมูล ESG 3 ต.ค.

ภากร ปีตธวัชชัย
ภากร ปีตธวัชชัย

ตลาดหลักทรัพย์ฯจัดการข้อมูลความยั่งยืนครั้งแรกตลาดทุนไทย เปิดให้บริการ ESG Data Platform กำหนดเฟสแรก 3 ต.ค.ให้บริษัทจดทะเบียนไทยส่งข้อมูล ESG ก่อนเข้าสู่เฟส 2 ไตรมาส 2/66 เผยแพร่ข้อมูล

วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันความต้องการข้อมูลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (Environmental, Social and Governance : ESG) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในและต่างประเทศ

โดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของธุรกิจ ตั้งแต่ผู้ลงทุน ลูกค้า และหน่วยงานกำกับดูแล ต่างแสดงความต้องการให้ภาคธุรกิจเปิดเผยข้อมูล ESG ซึ่งจะสร้างความมั่นใจว่าผู้ประกอบการมีการปรับตัวเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขัน บริหารความเสี่ยง ควบคู่ไปกับความรับผิดชอบที่มีต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สังคมและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) ของสหประชาชาติ

               

“ตลาดหลักทรัพย์ฯมีแผนกลยุทธ์สำคัญในการพัฒนาระบบ ESG Data Platform โดยเป็นนวัตกรรมโครงสร้างพื้นฐานที่จัดทำขึ้นร่วมกับภาคส่วนในตลาดทุน เพื่อให้เป็นระบบจัดการข้อมูลด้าน ESG ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้

โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นว่ากลไกการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG จะขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาธุรกิจและการลงทุนที่ยั่งยืนในตลาดทุนในระยะยาว สอดรับวิสัยทัศน์ตลาดหลักทรัพย์ฯ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

ซึ่งที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์ฯส่งเสริมให้ บจ.รายงานข้อมูล ESG โดยมีหลักสูตรเรียนรู้และเครื่องมือที่ช่วยให้ บจ.เกิดความเข้าใจและเปิดเผยข้อมูลได้สอดคล้องตามแบบ 56-1 One Report นอกจากนี้ ยังยกระดับคุณภาพข้อมูลด้าน ESG ด้วยการพัฒนาตัวชี้วัดด้านความยั่งยืนตามกลุ่มอุตสาหกรรมหรือ ESG Metrics

เพื่อส่งเสริมให้ บจ. มีแนวทางในการพัฒนาความยั่งยืนที่ชัดเจนและเหมาะกับอุตสาหกรรม และเตรียมความพร้อมก่อนรายงานตามกรอบความยั่งยืนสากล เช่น GRI Standards และ TCFD เป็นต้น” นายภากรกล่าว

ระบบ ESG Data Platform มีจุดเด่น คือ การออกแบบชุดข้อมูลที่มีการจัดเรียงโครงสร้างอย่างชัดเจนหรือ Structured Data ที่เน้นนำเสนอข้อมูลเชิงปริมาณที่สามารถเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมและข้อมูลทางการเงินอย่างสะดวก

สำหรับเฟสแรกของระบบ ESG Data Platform ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะรวบรวมข้อมูล ESG พื้นฐานที่จำเป็น อาทิ ปริมาณการใช้พลังงานและทรัพยากร, ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก, ข้อมูลเกี่ยวกับพนักงาน รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับคณะกรรมการบริษัท และเชื่อมต่อกับระบบนำส่งรายงาน 56-1 One Report โดยเปิดให้ บจ.จัดทำและนำส่งข้อมูล ESG ผ่านระบบ SETLink ตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

จากนั้นในเฟสที่ 2 จะเริ่มเผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางต่าง ๆ ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เช่น SET Website, เว็บไซต์ settrade และระบบ SETSMART ภายในไตรมาส 2 ของปี 2566 เป็นต้นไป

ESG Data Platform จะมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเน้นข้อมูลที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตอบโจทย์อุตสาหกรรม และยังคำนึงถึงความพร้อมของ บจ. นอกจากนี้ ยังมีแผนที่จะนำข้อมูล ESG ไปใช้ในการประเมิน เช่น หุ้นยั่งยืน THSI และ CGR เพื่อลดภาระและความซ้ำซ้อนในการนำส่งข้อมูลของ บจ.ด้วย