เปิดรายชื่อ ส.ส. 71 คน ถูกร้องคัดค้าน กกต.ไม่ประกาศรับรองผลเลือกตั้ง

กกต. การเลือกตั้ง สภา

มีผู้ร้องเรียนคัดค้าน ส.ส. 71 คน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังไม่สามารถรับรองผลการเลือกตั้งได้ พรรคภูมิใจไทยโดนมากสุด 21 เขต  “ไอซ์-รักชนก” 1 เดียว กทม.ถูกแขวน

วันที่ 14 มิถุนายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นำเสนอข้อมูลผลการเลือกตั้ง ต่อคณะกรรมการ กกต. เพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง (ครั้งที่ 1) โดยมีข้อมูลว่า ส.ส.ที่ประกาศผลรับรองมี 329 คน แต่มี ส.ส. 71 เขต ยังไม่สามารถประกาศผลเลือกตั้งได้ เพราะมีเรื่องร้องคัดค้าน

ส.ส.ทั้ง 71 เขต ที่ถูกร้องคัดค้าน ประกอบด้วย พรรคก้าวไกล 7 คน พรรคภูมิใจไทย 21 คน พรรคเพื่อไทย 20 คน พรรคพลังประชารัฐ 14 คน พรรครวมไทยสร้างชาติ 3 คน พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน พรรคไทยสร้างไทย 2 คน พรรคเพื่อไทรวมพลัง 1 คน

71 รายชื่อ ส.ส. เรียงจังหวัด ตามลำดับตัวอักษร ดังนี้

กทม.เขต 28 ก้าวไกล นางสาวรักชนก ศรีนอก

กาญจนบุรี เขต 1 เพื่อไทย นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์
เขต 3 ภูมิใจไทย นายยศวัฒน์ มาไพศาลสิน
เขต 4 เพื่อไทย นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์
กำแพงเพชร เขต 1 พลังประชารัฐ นายไผ่ ลิกค์
ขอนแก่น เขต 4 ภูมิใจไทย นายเอกราช ช่างเหลา
เขต 11 ภูมิใจไทย นายองอาจ ฉัตรชัยพลรัตน์
ฉะเชิงเทรา เขต 3 เพื่อไทย นายศักดิ์ชาย ตันเจริญ

ชลบุรี เขต 8 ก้าวไกล นายจรัส คุ้มไข่น้ำ
เขต 9 ก้าวไกล นายยอดชาย พึ่งพร
เขต 10 พลังประชารัฐ นายสะถิระ เผือกประพันธุ์

ชัยภูมิ เขต 3 ภูมิใจไทย นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
เขต 5 เพื่อไทย นายศิวะ พงศ์ธีระดุลย์
เขต 7 พลังประชารัฐ นายอัครแสนคีรี โล่ห์วีระ
เชียงใหม่ เขต 1 ก้าวไกล นางสาวเพชรรัตน์ ใหม่ชมภู
เขต 9 พลังประชารัฐ นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ

ตรัง เขต 2 พลังประชารัฐ นายทวี สุระบาล
นครพนม เขต 1 เพื่อไทย นายภูมิพัฒน์ พชรทรัพย์
เขต 2 เพื่อไทย นางมนพร เจริญศรี
นครราชสีมา เขต 5 เพื่อไทย นายสมเกียรติ ตันดิลกตระกูล
เขต 10 เพื่อไทย นายอภิชา เลิศพชรกมล
เขต 12 เพื่อไทย นายนรเสฎฐ์ ศิริโรจนกุล

นครศรีธรรมราช เขต 7 ภูมิใจไทย นายษฐา ขาวขำ
เขต 8 ภูมิใจไทย นางมุกดาวรรณ เลื่องสีนิล
เขต 9 ประชาธิปัตย์ นางอวยพรศรี เชาวลิต
เขต 10 รวมไทยสร้างชาติ นางสาวพิมพ์ภัทรา วิชัยกุล
บึงกาฬ เขต 2 ภูมิใจไทย นายสุวรรณา กุมภิโร

บุรีรัมย์ เขต 4 ภูมิใจไทย นายรังสิกร ทิมาตฤกะ
เขต 5 ภูมิใจไทย นายโสภณ ซารัมย์
เขต 6 ภูมิใจไทย นายศักดิ์ ซารัมย์
เขต 7 ภูมิใจไทย นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ภูมิใจไทย นายสังคม แดงโชติ

พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ก้าวไกล นายชริน วงศ์พันธ์เที่ยง
เขต 3 ภูมิใจไทย นางสาวพิมพฤดา ตันจรารักษ์
เขต 5 ภูมิใจไทย นายประดิษฐ์ สังขจาย

พังงา เขต 1 ภูมิใจไทย นายอรรถพล ไตรศรี
เขต 2 พลังประชารัฐ นายฉกาจ พัฒนกิจวิบูลย์

พัทลุง เขต 1 ประชาธิปัตย์ นางสุพัชรี ธรรมเพชร

พิจิตร เขต1 ภูมิใจไทย นายภัทรพงศ์ ภัทรประสิทธิ์
พิษณุโลก เขต 1 ก้าวไกล นายปดิพัทธ์ สันติภาดา
เขต 3 รวมไทยสร้างชาติ นายพงษ์มนู ทองหนัก
เพชรบุรี เขต 2 ภูมิใจไทย นายฤกษ์ อยู่ดี
เพชรบูรณ์ เขต 2 พลังประชารัฐ นายจักรัตน์ พั้วช่วย
เขต 5 พลังประชารัฐ นางวันเพ็ญ พร้อมพัฒน์
เขต 6 พลังประชารัฐ นายอัคร ทองใจสด

ภูเก็ต เขต 1 ก้าวไกล ว่าที่ร้อยตรีสมชาติ เตชถาวรเจริญ
มหาสารคาม เขต 2 เพื่อไทย นายไชยวัฒนา ติณรัตน์
มุกดาหาร เขต 1 พลังประชารัฐ นายวิริยะ ทองผา
ยโสธร เขต 1 ไทยสร้างไทย นางสุภาพร สลับศรี
ร้อยเอ็ด เขต 3 พลังประชารัฐ นางรัชนี พลซื่อ

เลย เขต 1 เพื่อไทย นายเลิศศักดิ์ พัฒนชัยกุล
เขต 2 เพื่อไทย นายศรัณย์ ทิมสุวรรณ
เขต 4 เพื่อไทย นายสมเจตน์ แสงเจริญรัตน์

ศรีสะเกษ เขต 1 เพื่อไทย นายธเนศ เครือรัตน์
เขต 2 เพื่อไทย นายสุรชาติ ชาญประดิษฐ์
เขต 3 ภูมิใจไทย นายธนา กิจไพบูลย์ชัย
เขต 8 ภูมิใจไทย นายอาสพลธ์ สรรณ์ไตรภพ
สกลนคร เขต 4 เพื่อไทย นายพัฒนา สัพโส
เขต 5 พลังประชารัฐ นายชัยมงคล ไชยรบ
สงขลา เขต 5 ประชาธิปัตย์ นายเดชอิศม์ ขาวทอง

สระแก้ว เขต 1 พลังประชารัฐ นางขวัญเรือน เทียนทอง
เขต 3 เพื่อไทย นายสรวงศ์ เทียนทอง
สิงห์บุรี เขต 1 พลังประชารัฐ นายโชติวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
สุราษฎร์ธานี เขต 2 รวมไทยสร้างชาติ นายพิพิธ รัตนรักษ์
อำนาจเจริญ เขต 1 ภูมิใจไทย นางสุขสมรวย วันทนียกุล
เขต 2 ภูมิใจไทย นางญาณีนาถ เข็มนาค

อุดรธานี เขต 3 ไทยสร้างไทย นายหรั่ง ธุระพล
อุบลราชธานี เขต 1 เพื่อไทย นายวรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์
เขต 4 เพื่อไทย นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี
เขต 7 เพื่อไทย นางสาวสุดารัตน์ พิทักษ์พรพัลลภ
เขต 10 เพื่อไทรวมพลัง นายสมศักดิ์ บุญประชม