ผู้ประกันตน ม.33-39 อายุ 50 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรี ถึง 31 ธ.ค.

เข็มฉีดยา
ภาพจาก : กระทรวงสาธารณสุข

ประกันสังคม ขยายระยะเวลาการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2565 ให้ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เข้ารับบริการฟรี ถึง 31 ธ.ค.นี้

วันที่ 9 กันยายน 2565 นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงแรงงาน โดยนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มีนโยบายส่งเสริมสุขภาพ และป้องกันโรคให้แก่ลูกจ้าง ผู้ประกันตน สำนักงานประกันสังคมจึงจัดให้มีการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคกรณีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (Influenza Vaccine) ให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 และผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป เพื่อให้การคุ้มครองดูแลผู้ประกันตนซึ่งเป็นแรงงานสำคัญของประเทศในลักษณะของการป้องกันมากกว่าการรักษา

พร้อมดำเนินการจัดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคมกำหนดปีละ 1 ครั้ง ซึ่งเดิมในปี 2565 นี้ ได้เปิดให้บริการในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม-31 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมานั้น อย่างไรก็ตาม เพื่อดูแลผู้ประกันตนได้เข้าถึงสิทธิการให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ป้องกันโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการประกันสังคมได้เห็นชอบให้ขยายระยะเวลาจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ได้ที่สถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

เลขาธิการสำนักงานประกันสังคมกล่าวแนะนำให้ผู้ประกันตนที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ว่าควรติดต่อนัดหมายการฉีดวัคซีนกับสถานพยาบาลของท่าน ก่อนเข้ารับบริการ กรณีสถานพยาบาลตามสิทธิของผู้ประกันตนไม่มีวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ท่านสามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมโทรศัพท์ 0-2956-2500-10 ผู้ประกันตนสามารถฉีดวัคซีนโควิด-19 พร้อมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่โดยไม่ต้องเว้นระยะห่าง

แต่หากมีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการแพ้วัคซีน แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนการเข้ารับบริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทร.สายด่วน 1506 ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง