ประยุทธ์ นำ ครม. ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ประยุทธ์ นำครม. ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

ประยุทธ์ นำ ครม. รับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ก่อนประชุม ครม. พร้อมมอบเงินทดแทนการประกันชีวิต สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) โดยก่อนการประชุม ที่ห้องสีฟ้า พล.อ.ประยุทธ์ เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ซึ่งสถาบันบำราศนราดูร สังกัดกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข นำมาฉีดให้กับ ครม. และผู้เข้าร่วมประชุมฯ

ประยุทธ์ นำครม. ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

จากนั้น เวลา 08.30 น. ที่ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธานในการมอบเงินทดแทนการประกันชีวิตสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ และเงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดนราธิวาส

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรีครบรอบปีที่ 90 (28 มิ.ย. 2565) และมุ่งหวังให้ประชาชนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดย นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย และพล.ต.ท.สราวุฒิ การพานิช ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เป็นผู้รับมอบเงินดังกล่าว โดยมี พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี พล.ร.ต.สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมเป็นสักขีพยาน

นายกรัฐมนตรีได้มอบเงิน

1. เงินทดแทนการประกันชีวิตสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กรณีเสียชีวิต 22 ราย กรณีทุพพลภาพ 2 ราย รวม 24 ราย รายละ 500,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 12,000,000 บาท เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ และแรงจูงใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ต้องปฏิบัติงานในภาวะไม่ปกติ และต้องสูญเสียชีวิตและทุพพลภาพเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่

2.เงินกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี ซึ่งได้รับการบริจาคจากประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคเข้ากองทุน เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส กรณีเสียชีวิต 8 ราย เป็นเงิน 790,000 บาท กรณีบ้านเรือนเสียหาย 10 หลัง เป็นเงิน 832,344.47 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,622,344.47 บาท

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ในนามของรัฐบาล ขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติงานในภาวะไม่ปกติ และขอบคุณคนไทยทั้งชาติที่มีน้ำใจร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อสมทบกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี โดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้เสียชีวิต และเจ้าหน้าที่ผู้ทุพพลภาพ เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ทุกระดับ

ทั้งที่เป็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ปกติ และต้องปฏิบัติงานในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและอันตรายอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวันนี้ในกรณีของจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยต่าง ๆ โดยรัฐบาลขอมอบเงินนี้เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้สูญเสีย และผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อจะได้นำเงินไปใช้ประโยชน์ในการดำรงชีวิต และใช้เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของผู้เสียชีวิตต่อไป

“รัฐบาลจะพยายามดูแลอย่างเต็มที่ และขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนดูแลตนเองให้ดีระหว่างปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้ปลอดภัยจากเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งดูแลประชาชนให้รับความปลอดภัย โดยนายกรัฐมนตรีขอส่งกำลังใจ ความห่วงใย ไปยังประชาชนผู้ประสบสาธารณภัยและครอบครัวทุกคนด้วย ยืนยันว่ารัฐบาลจะดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจที่ดีกับประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย ทุกคน”นายกรัฐมนตรีกล่าว

จากนั้นเวลา 08.45 น. ที่โถงกลาง ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นำคณะกรรมการบริหารฯ เข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ เพื่อประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี “6 ทศวรรษ พัฒนาดาวน์” และจำหน่ายดอกบานชื่น ในโอกาสวันที่ 14 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันเมตตาปัญญาอ่อน เพื่อหาทุนสนับสนุนขยายการช่วยเหลือผู้พิการทางสติปัญญา