วิศวะ มหิดล กับพลังงานแสงอาทิตย์

วิศวะ
คอลัมน์ : CSR Talk

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นำพลังงานทางเลือกจาก “พลังงานแสงอาทิตย์” (Solar Energy) มาใช้ภายในการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อตอบโจทย์ Green University เสริมสร้างความยั่งยืนและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งยังช่วยประหยัดค่าไฟฟ้าให้มหาวิทยาลัยปีละหลายล้านบาท พร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้การใช้พลังงานทางเลือกเพื่อความยั่งยืนแก่เยาวชนและชุมชน

“รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์” คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า โลกของเราขับเคลื่อนได้ด้วยพลังงาน โดยพลังงานเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นต่อการดำรงชีวิตและระบบเศรษฐกิจในทุกภาคส่วน เพราะอีกประมาณ 18 ปีข้างหน้า น้ำมันดิบจะหมดไปจากโลก และอีก 22 ปีถัดไป ก๊าซธรรมชาติจะหมดไปจากโลกเช่นกัน ตอนนี้เรากำลังก้าวสู่ยุคแห่งพลังงานทางเลือก หรือพลังงานทดแทน

โดยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) เป็นพลังงานสะอาดที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลือกนำมาใช้ทดแทนพลังงานไฟฟ้าที่ได้จากฟอสซิล ตอนนี้นับเป็นนวัตกรรมที่ทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ เนื่องจากเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่มีศักยภาพมาก ไม่มีวันหมด และเสริมสร้างความมั่นคงยั่งยืน ยิ่งใช้ยิ่งดี ทั้งสะอาด ไร้มลพิษ ประหยัดและได้เงินคืน เปลี่ยนรูปพลังงานเป็นพลังเงินได้

ดังนั้นพลังงานแสงอาทิตย์จึงเป็นพลังงานทางเลือกที่มาเป็นอันดับหนึ่ง อีกทั้งเป็นต้นทางของการลดปัญหามลพิษและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งเป็นตัวการหลักที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภาวะเรือนกระจก หรือภาวะโลกร้อน ที่ส่งผลกระทบต่อโลกอย่างรุนแรงขึ้นทุกปี

“ผศ.ดร.พรชัย ชันยากร” รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพกระบวนงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเสริมว่า มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับการจัดอันดับเป็น Green University อันดับ 1 ของประเทศไทย 5 ปีซ้อน โดยสถาบัน UI Green Metric World University Ranking ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมหิดลมีการสร้างสรรค์โครงการต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนความก้าวหน้าของ Green University อย่างต่อเนื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีแนวคิดในการนำ “โซลาร์เซลล์” (Solar Cell) เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไฟฟ้า โดยเริ่มเก็บข้อมูลการจัดการพลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ ทำการศึกษาวิเคราะห์เรื่องมุมรับแดด การเลือกชนิดและขนาดของแผงโซลาร์เซลล์ และระบบการติดตั้งพร้อมการดูแลรักษา

“สองปีที่ผ่านมาเราดำเนินการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ชุดทดลอง ขนาด 15 กิโลวัตต์พีก (KWp) พบว่าสามารถช่วยลดค่าไฟได้กว่า 1 หมื่นบาท/เดือน ในช่วงที่แสงแดดดี และในอีก 3 เดือนข้างหน้า คณะวิศวะมีแผนงานจะขยายการติดแผงโซลาร์เซลล์ให้เป็นวงกว้างมากขึ้น

โดยจะเพิ่มการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานสะอาดอีกไม่ต่ำกว่า 230 กิโลวัตต์พีก (KWp) ด้วยใช้เงินลงทุนกว่า 4 ล้านบาท และจากการคำนวณสามารถประหยัดไฟฟ้าได้ถึง 18-20 เปอร์เซ็นต์ หรือเดือนละประมาณกว่า 180,000-200,000 บาท (ณ ราคาต่อหน่วยไฟฟ้าในปัจจุบันแบบ TOU)”

“ที่สำคัญ ระบบที่ติดตั้งใหม่เลือกเทคโนโลยีเป็นชุดแผงโซลาร์เซลล์ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยจะใช้เชื่อมต่อแบบไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter) ซึ่งจะทำให้ประสิทธิภาพการรับพลังงานจากแสงเพื่อแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้าดียิ่งขึ้น อีกทั้งคณะยังมีแผนในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีของไมโครอินเวอร์เตอร์ (Micro Inverter) ต้นแบบประสิทธิภาพสูงขึ้นมาเพื่อนำไปสู่การผลิตในอนาคตอันใกล้”

Advertisement

นอกจากนี้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพลังงานทางเลือกแก่เยาวชนและชุมชนสังคม อาทิ เมื่อเร็ว ๆ นี้ ฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม โดย “ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ” รองคณบดี จัด “โครงการเทคโนโลยีส่งเสริมพลังงานทดแทนกับการเรียนรู้สู่สถานศึกษาในอนาคต” เพื่อให้ความรู้และเสริมประสบการณ์แก่ครูและเยาวชน โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ เรื่อง “พลังงานทดแทนจากโซลาร์เซลล์…สู่เทคโนโลยีพลังงานอนาคต”

พร้อมกับเข้าเยี่ยมชมและศึกษาการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อร่วมลดปัญหาภาวะโลกร้อนและสร้างเสริมโลกที่ยั่งยืนน่าอยู่อีกด้วย