ฝึกงาน-ทำงานที่ญี่ปุ่น ประจำปี 2566 กรมการจัดหางานรับสมัคร 21 พ.ย.

กระทรวงแรงงานส่งแรงงานไปญี่ปุ่น

กรมการจัดหางานเตรียมรับสมัครและสอบคัดเลือกคนไทยไปฝึกงานประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2566 เปิดศูนย์สอบกรุงเทพฯ ชลบุรี อุดรฯ ลำปาง เป้าหมาย นักศึกษา คนหางาน วุฒิ ม.6, ปวช. และปวส.

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน และองค์กรพัฒนาแรงงานระดับนานาชาติ ประเทศญี่ปุ่น (IM Japan) ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจในการดำเนินการจัดส่งผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานเทคนิคในสถานประกอบการของประเทศญี่ปุ่น โดยกำหนดให้กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องการรับสมัคร การจัดฝึกอบรมก่อนเดินทาง และการส่งผู้ผ่านการฝึกอบรมจากประเทศไทยไปฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น

กรมการจัดหางานได้อนุมัติแผนการรับสมัครและสอบคัดเลือกประจำปี 2566 โดยกำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก จำนวน 4 ครั้ง ณ ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี ลำปาง ชลบุรี และกรุงเทพมหานคร

Advertisement

รายได้หลักแสน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า การเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค ผ่านองค์กร IM Japan ถือเป็นทางเลือกและการสร้างโอกาสของคนหางาน โดยเฉพาะนักเรียน นักศึกษา ที่กำลังจะเรียนจบ ม.6, ปวช. หรือปวส. เพราะเป็นโอกาสที่จะเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศและสร้างรายได้ไปพร้อมกัน

“ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเป็นผู้ฝึกปฏิบัติงานเทคนิค จะได้รับเบี้ยเลี้ยงเดือนแรก จำนวน 80,000 เยน หรือประมาณ 20,480 บาท ค่าที่พัก ค่าน้ำ-ค่าไฟ ฟรี เดือนที่ 2 ถึงเดือนที่ 36 จะได้ค่าจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำที่กฎหมายญี่ปุ่นกำหนด และเมื่อสำเร็จการฝึกปฏิบัติงานครบ 3 ปี จะได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการฝึกงาน รวมทั้งเงินสนับสนุนการประกอบอาชีพ จำนวน 600,000 เยน หรือประมาณ 153,596 บาท (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565)”

คุณสมบัติและวิชาที่ต้องสอบ

ด้านนายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า การสอบคัดเลือกจะมีทั้งการสอบข้อเขียน ได้แก่ ด้านความรู้ทางคณิตศาสตร์ ด้านช่าง และภาษาญี่ปุ่น การทดสอบสมรรถภาพร่างกายและสอบสัมภาษณ์ เพื่อทดสอบทัศนคติ บุคลิกภาพ การปรับตัว และวุฒิภาวะทางอารมณ์

Advertisement
 • สำหรับคุณสมบัติผู้สมัครต้องเป็นเพศชายอายุ 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
 • จบการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่จำกัดสาขาวิชา
 • พ้นภาระการรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
 • ไม่มีรอยสัก
 • ไม่มีความผิดปกติทางร่างกาย
 • ไม่มีความประพฤติเสียหาย
 • ไม่เคยเป็นผู้ไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคที่ประเทศญี่ปุ่นโดยใช้วีซ่า “Technical Intern”
 • ไม่เคยทำงานหรือเข้าเมืองหรือพำนักอาศัยโดยผิดกฎหมายทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่น ๆ
 • ไม่เคยเป็นผู้ผ่านการคัดเลือกและถูกตัดสิทธิออกจากการฝึกอบรมก่อนเดินทางไปฝึกปฏิบัติงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่น
 • มีความสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร น้ำหนักได้สัดส่วนกับส่วนสูง
 • สุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ สายตาปกติ ไม่บอดสี ไม่เป็นโรคต้องห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในช่วงระหว่างการฝึกอบรมในประเทศไทย และระหว่างการฝึกงานเทคนิคในประเทศญี่ปุ่นได้

อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวต่อไปว่า การรับสมัครและคัดเลือก จะเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ โดยมีกำหนดการดังนี้

 • ครั้งที่ 1 รับสมัครระหว่างวันที่ 21-25 พฤศจิกายน 2565 เพื่อสอบคัดเลือก ณ ศูนย์สอบจังหวัดอุดรธานี ระหว่างวันที่24-25 ธันวาคม 2565
 • ครั้งที่ 2 รับสมัครระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2566 เพื่อสอบคัดเลือก ณ ศูนย์สอบจังหวัดลำปาง ระหว่างวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2566
 • ครั้งที่ 3 รับสมัครระหว่างวันที่ 17-21 เมษายน 2566 เพื่อสอบคัดเลือก ณ ศูนย์สอบจังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 20-21 พฤษภาคม 2566
 • ครั้งที่ 4 รับสมัครระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน 2566 เพื่อสอบคัดเลือก ณ ศูนย์สอบกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2566

ทั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ doe.go.th/overseas และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร.0-2245-9428 สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด หรือที่สายด่วน กระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694