‘หม่อมเต่า’ ถือฤกษ์ 09.09 น. เข้ากระทรวงวันแรก ลั่นขึ้นค่าแรง 400 ไม่มาก โยนบอร์ดไตรภาคีเคาะ

‘หม่อมเต่า’ ถือฤกษ์ 09.09 น. เข้ากระทรวงวันแรก ลั่นขึ้นค่าแรง 400 ไม่มาก โยนบอร์ดไตรภาคีเคาะ

ผู้สื่อข่าวประชาชาติธุรกิจรายงานว่า เมื่อเวลา 09.09 น. “ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล” ถือฤกษ์ดีเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำกระทรวง ประกอบด้วย พระพุทธสุทธิธรรมบพิตร พระพุทธชินราช ศาลพ่อปู่ชัยมงคล ศาลท้าวมหาพรหมเทวฤทธิ์ ศาลพ่อปู่สุชินพรหมมา และพระพุทธรูปในห้องทำงาน ในโอกาสรับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คนที่ 15

ภายหลังมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศแต่งตั้งรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม และเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมี นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน มอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดี พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับ

‘หม่อมเต่า’ ถือฤกษ์ 09.09 น. เข้ากระทรวงวันแรก ลั่นขึ้นค่าแรง 400 ไม่มาก โยนบอร์ดไตรภาคีเคาะ

 

“ม.ร.ว.จัตุมงคล” กล่าวว่า ภารกิจด้านแรงงานถือได้ว่าเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมให้กับทุนมนุษย์ที่สอดรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และการผลิต รวมถึงการปรับปรุงและพัฒนาด้านแรงงาน ให้สอดคล้องกับบริบทความท้าทายทางเศรษฐกิจ และสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ การเคลื่อนย้ายแรงงานระหว่างประเทศ ผลิตภาพแรงงาน และการประกันสังคม ซึ่งทั้งระบบจะต้องเชื่อมโยงกัน ไม่ว่าหน่วยงานรัฐหรือเอกชน

“ภารกิจที่สำคัญคือ การพัฒนาแรงงานไทยที่อยู่ในกลุ่มพัฒนาขนาดกลาง ให้เป็นแรงงานที่มีทักษะ ความเชี่ยวชาญตามแบบประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่งจะใช้คำว่า Workforce transformation และในส่วนนี้เองจะต้องมีเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาศึกษา วิจัย คิดค้น เพื่อหาแนวทาง นโยบายที่จะขับเคลื่อน และพัฒนาแรงงานของประเทศไปสู่อนาคต ทั้งยังต้องสอดรับกับแผนพัฒนากำลังของโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ที่ต้องการแรงงานที่มีทักษะอีกว่า 400,000 คนอีกด้วย”

‘หม่อมเต่า’ ถือฤกษ์ 09.09 น. เข้ากระทรวงวันแรก ลั่นขึ้นค่าแรง 400 ไม่มาก โยนบอร์ดไตรภาคีเคาะ

 

“ขณะที่นโยบายเร่งด่วนที่จะต้องสานต่อนโยบายเดิมของ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ที่ได้มอบหมายและดำเนินการไว้ก่อนหน้านี้ คือการพัฒนาแรงงานในทุกๆ ด้าน ถือเป็นนโยบายที่ดีอยู่แล้ว”

ส่วนประเด็นการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำเป็น 400 บาทนั้น “ม.ร.ว.จัตุมงคล” มองว่า 400 บาทถือว่าเป็นจำนวนไม่มาก อยากให้ผู้ใช้แรงงานได้รับค่าแรงที่เหมาะสม แต่จะขึ้นมากหรือน้อยนั้น ต้องดูผลกระทบในภาพรวม ทั้งนายจ้าง ภาวะเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจในระดับมหภาคว่าเป็นอย่างไร

“เพราะท้ายที่สุดแล้วถ้ามีผลกระทบมาก สิ่งที่เกิดขึ้นจะส่งไปถึงตัวแรงงาน ลูกจ้าง อย่างถ้านายจ้างแบกรับภาระไม่ไหว อาจจะมีการเลิกจ้าง ฉะนั้นแล้วเรื่องนี้จึงต้องพิจารณาให้รอบครอบ ตามขั้นตอนของบอร์ดค่าจ้างไตรภาคีที่ตัวแทนฝั่งลูกจ้าง นายจ้าง และตัวแทนของภาครัฐร่วมกันพิจารณา”

“อย่างไรก็ตามการพิจารณาค่าแรงขั้นต่ำอาจจะไม่ทันกับการแถลงนโนบายของรัฐบาล ที่จะมีขึ้นในวันที่ 25 ก.ค.แต่ขอยืนยันว่าเรื่องนี้ยังอยู่ในนโยบายของรัฐบาลที่ต้องพิจารณา แต่เนื่องจากมีหลายปัจจัยเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงจำเป็นต้องใช้เวลาในการพิจารณาอย่างรอบคอบ ส่วนการดำเนินการได้นั้นอาจทำได้หลายแนวทาง ทั้งการทยอยปรับขึ้น หรือการปรับขึ้นเป็นบางพื้นที่”

‘หม่อมเต่า’ ถือฤกษ์ 09.09 น. เข้ากระทรวงวันแรก ลั่นขึ้นค่าแรง 400 ไม่มาก โยนบอร์ดไตรภาคีเคาะ

 

ทั้งนี้ ม.ร.ว.จัตุมงคล โสณกุล สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย Harrow School England Trinity College Cambridge U.(Mechanical Sciences and Economics Tripos) Kennedy School, Harvard U. (Public Finance and Economics Development) ได้รับปริญญารัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร จากวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 31

ที่ผ่านมาเคยดำรงตำแหน่งที่สำคัญ ได้แก่ เศรษฐกรโท สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เศรษฐกรเอก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ผู้อำนวยการกองนโยบายภาษีอากร สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง รองอธิบดีกรมสรรพากร รองปลัดกระทรวงการคลัง อธิบดีกรมบัญชีกลาง อธิบดีกรมสรรพสามิต อธิบดีกรมสรรพากร ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ประธานกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย ปัจจุบันตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน คนที่ 15


QR Code LINE@ Prachachat

ไม่พลาดข่าวสารเศรษฐกิจ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ