มจธ.เสริมทักษะผู้พิการ ติดอาวุธทักษะสร้างวิชาชีพ

ตามพระราชบัญญัติส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 มาตรา 33 ที่กำหนดให้สถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐรับคนพิการเข้าทำงานในอัตรา 100 : 1 แต่เนื่องจากคนพิการขาดทักษะในการทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) จึงเริ่มต้นโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการรุ่นแรกในปี 2556 จนถึงปัจจุบันรุ่นที่ 4 มีคนพิการที่เข้าโครงการรวม 102 คน และได้งานทำแล้ว 36 คน

ล่าสุดมีการจัดพิธีปิดโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าทำงานในสถานประกอบการ รุ่นที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ซึ่งได้รับการฝึกอบรมทักษะด้านวิชาการ ความรู้พื้นฐานทั่วไป และความรู้ด้านวิชาชีพ (เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน) รวมระยะเวลา 4 เดือน และมีการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ระยะเวลา 2 เดือน โดยมีผู้ให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมรวม 5 บริษัท ประกอบด้วย บริษัท ดานิลี่ จำกัด, บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด, บริษัท ไทยสมบูรณ์ การทอ จำกัด, บริษัท เสถียรอุตสาหกรรม จำกัด และ บริษัท มาราธอน (ประเทศไทย) จำกัด

“อาจารย์สุเมธ ท่านเจริญ” ประธานโครงการ กล่าวว่า การพัฒนาคน พัฒนาความรู้เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับสังคม ถือเป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัย และคนพิการถ้าได้รับการพัฒนาศักยภาพที่เหมาะสมจะสามารถทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนผู้ประกอบการเอง หากได้คนพิการที่สามารถทำงานได้ดีก็จะช่วยทำให้เขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้น

“มหาวิทยาลัยจึงมีความตั้งใจที่จะปรับปรุง และพัฒนาโครงการให้ดีขึ้นทุกปี ซึ่งหลักสูตรการฝึกอบรมต่าง ๆ จัดตามความต้องการของผู้ประกอบการที่ต้องการรับคนพิการเข้าทำงานในส่วนสำนักงาน และการฝึกอาชีพเสริมที่เหมาะสม เช่น การทำขนม ปั้นดินดอกไม้ประดิษฐ์ โดยมุ่งที่จะทำให้คนพิการที่ร่วมโครงการมีโอกาสพัฒนาศักยภาพ ใช้ความสามารถ พึ่งพาตนเองได้ และใช้ชีวิตการทำงานอย่างปกติร่วมกับสังคมต่อไป”

“มหาวิทยาลัยต้องการสร้างสังคมการทำงานร่วมกันเพื่อคนพิการในหลายด้าน โดยมีอาจารย์ และพนักงานร่วมเป็นวิทยากรในการฝึกอบรม รวมถึงบูรณาการในวิชาเรียนด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้อาจารย์ นักศึกษา สนใจทำงานวิจัยเพื่อคนพิการมากขึ้น ทั้งยังพร้อมสนับสนุนทุนวิจัยให้นักศึกษาที่ทำโครงงาน, กิจกรรมเพื่อคนพิการด้วย เพราะอนาคตมหาวิทยาลัยมองถึงการสร้างบรรยากาศในการฝึกอบรมที่จะเป็นมากกว่าการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคนพิการ”

“สาคร สำคัญควร” หนึ่งในผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมบอกว่า ผมประสบอุบัติเหตุทำให้ต้องตัดแขนทั้งสองข้าง แต่ผมเองก็เป็นคนที่อยากเรียนรู้อะไรใหม่ ๆ และคิดว่าความพิการไม่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิต จึงเข้าฝึกอบรมที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา และรู้จักโครงการฝึกอบรม-ฝึกงานคนพิการของ มจธ.จากรุ่นพี่ จึงตัดสินใจสมัครเข้าร่วมโครงการ

“เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ทั้งยังมีโอกาสฝึกงานที่แผนกบุคคล บริษัท ฮงเส็ง การทอ จำกัด โดยทำหน้าที่จัดทำระบบฐานข้อมูลของพนักงาน ทำบัตรพนักงาน และด้วยความที่มีทักษะทางด้านการวาดรูป ทางบริษัทจึงให้โอกาสทดลองฝึกงานด้านการออกแบบอีกด้วย สิ่งที่ได้รับจากโครงการคือ การได้เรียนรู้ว่าสังคมในปัจจุบันเปิดโอกาสให้คนพิการมากขึ้น ทำให้เราเปลี่ยนความคิด เปลี่ยนมุมมองในการใช้ชีวิต มีความมั่นใจในการดำเนินชีวิตประจำวันต่อไป”

“กิ่งแก้ว เนียมศรี” หัวหน้างานบริหาร บริษัท เอสซอม จำกัด กล่าวว่า บริษัทมีโอกาสรับคนพิการมาฝึกงานเป็นครั้งแรก ซึ่งในการทำงานจะพิจารณาลักษณะงานที่คนพิการสามารถทำได้ พร้อมทั้งมีการแนะนำการใช้ชีวิตในการทำงาน ซึ่งคนพิการสามารถปรับตัวได้ดี พยายามช่วยเหลือตนเอง

“นอกจากนี้ ยังเอาใจใส่ในเรื่องการทำงาน เขาอาจยังไม่มีประสบการณ์การทำงาน ฉะนั้น เราจึงต้องเปิดโอกาสให้เขาได้ฝึกฝน เรียนรู้ให้มาก ๆ สร้างสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับการทำงานของคนพิการ เพื่อให้พวกเขาทำงานอย่างมีความสุข”

เพราะเราเชื่อว่าเขาก็เป็นคนที่มีศักยภาพคนหนึ่งเหมือนกัน