เยียวยาคนกลางคืน 5,000 บาท โอนแล้ว 36,704 คน เช็กด่วน !!

Jack TAYLOR / AFP

เช็กเงื่อนไขรับเงินเยียวยา ผู้ประกอบอาชีพอิสระ สถานบันเทิง จ่ายงวดแรกแล้ว 36,704 คน รายละ 5,000 บาท

วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันนี้ (29 ธ.ค.) กระทรวงแรงงานโดยสำนักงานประกันสังคมจะจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกอบอาชีพรายละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน ให้กับผู้ประกันตน ประกันสังคม มาตรา 33, 39 และ 40 ที่มีสัญชาติไทย จำนวน 36,704 คน จากจำนวนเงินทั้งสิ้น 183,520,000 บาท

 • ผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 8,133 ราย
 • ผู้ประกันตน มาตรา 39 จำนวน 953 ราย
 • ผู้ประกันตน มาตรา 40 จำนวน 27,618 ราย

โดยสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน จะจ่ายเงินเยียวยารายละ 5,000 บาท ให้ผู้ประกันตนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น 121,431 ราย แบ่งเป็น

 • ผู้ประกันตน มาตรา 33 จำนวน 10,762 ราย
 • ผู้ประกันตน มาตรา 39-40 จำนวน 110,669 ราย

เงื่อนไขคนกลางคืน รับเงิน 5,000 บาท

สำหรับรายละเอียดผู้ประกันตนแต่ละมาตราที่จะได้รับเงินเยียวยา มีดังนี้

 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 : สัญชาติไทย มีข้อมูลในระบบประกันสังคม โดยนายจ้างที่เป็นสถานประกอบการบันเทิง ผับ บาร์ หรือคาราโอเกะ เป็นผู้ยื่นชื่อลูกจ้างขึ้นทะเบียนนับตั้งแต่เข้าทำงาน
 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 : จะต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรองภายในวันที่ 14 มกราคม 2565 (เพราะการสมัครมาตรา 39 ไม่ได้ระบุอาชีพตอนสมัคร)
 • ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ที่สมัครทางเว็บไซต์ประกันสังคม หรือที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขาทั่วประเทศ ไม่ต้องได้รับการรับรองจากสมาคมข้างต้น ยกเว้นผู้ที่สมัครผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) ซึ่งไม่มีการระบุอาชีพตอนสมัคร

โดยจะต้องได้รับการรับรองจากสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หรือสมาพันธ์เครือข่ายคนบันเทิงที่จดทะเบียนกับกระทรวงมหาดไทย หรือกรมพัฒนาธุรกิจการค้าให้การรับรองภายในวันที่ 14 มกราคม 2565

ม.40 ลดอัตราส่งเงินสมทบ 6 เดือน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ครม.ยังเห็นชอบลดอัตราส่งเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 เหลือร้อยละ 60 เป็นระยะเวลา 6 เดือน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 • ทางเลือกที่ 1 ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 42 บาทต่อเดือน จากเดิม 70 บาทต่อเดือน
 • ทางเลือกที่ 2 ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 60 บาทต่อเดือน จากเดิม 100 บาทต่อเดือน
 • ทางเลือกที่ 3 ลดอัตราเงินสมทบเหลือ 180 บาทต่อเดือน จากเดิม 300 บาทต่อเดือน

ทั้งนี้ จากการลดอัตราเงินสมทบดังกล่าวมีผู้ประกันตน มาตรา 40 ได้รับประโยชน์กว่า 10.57 ล้านคน เกิดการหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 1,408 ล้านบาท