ผู้ประกันตน ม.40 รับเงินสมทบเกินคืนได้ 12 เดือน ยื่นเรื่องภายใน 1 ปี

ประกันสังคม

ผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่จ่ายเงินสมทบไปเต็มจำนวน ยื่นคำร้องรับเงินคืนได้ เนื่องจาก ครม. เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบ 2 รอบ งวดเดือน ส.ค. 2564 – ม.ค. 2565 และงวดเดือน ก.พ.-ก.ค. 2565

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบลดอัตราเงินสมทบของผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ต้องจ่ายเข้ากองทุนประกันสังคม เป็นระยะเวลา 6 เดือน รอบที่ 1 เริ่มตั้งแต่ สิงหาคม 2564 – มกราคม 2565 และขยายระยะเวลาต่ออีกรอบที่ 2 เริ่มตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 31 กรกฎาคม 2565รวมทั้งหมด 12 เดือน

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 40 ที่ชำระเงินสมทบเต็มจำนวนไป สามารถยื่นคำขอรับเงินสมทบที่นำส่งไว้เกินได้ ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ทราบว่ามีสิทธิรับเงิน หรือภายใน 10 ปี นับแต่วันที่นำส่งเงินสมทบเข้ากองทุน

ได้คืนเท่าไหร่ ?

ผู้ประกันตนสามารถยื่นขอรับเงินสมทบมาตรา 40 ที่นำส่งไว้เกิน ในคราวเดียวกันได้ โดยสามารถคำนวณยอดเงินที่นำส่งเกิน ดังนี้

– ทางเลือกที่ 1 ปกตินำส่งเดือนละ 70 บาท ลดเหลือ 42 บาท ยอดเงินคืน 28 บาท

– ทางเลือกที่ 2 ปกตินำส่งเดือนละ 100 บาท ลดเหลือ 60 บาท ยอดเงินคืน 40 บาท

– ทางเลือกที่ 3 ปกตินำส่งเดือนละ 300 บาท ลดเหลือ 180 บาท ยอดเงินคืน 120 บาท

เอกสารและวิธียื่น

– แบบคำขอรับเงินสมทบผู้ประกันตน ม.40 ที่นำส่งไว้เกินจำนวนที่ต้องชำระคืน สปส.1-40/7 ดาวน์โหลดโดย คลิ๊กที่นี่!

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง หรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

– หนังสือมอบอำนาจ กรณีมอบอำนาจให้บุคคลอื่นรับเงินแทน พร้อมบัตรประชาชนฉบับจริงของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

– สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์ ธนาคารใดก็ได้ ดังนี้ ธนาคารกรุงไทยจำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) และธนาคารออมสิน โดยใช้หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

– ไปยื่นที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทั่วประเทศ (ยกเว้นสำนักงานใหญ่) หรือยื่นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้ประกันตนไม่ต้องเสียเวลาเดินทาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง