พพ.ปลื้ม! โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานบรรลุผล ลดคาร์บอน 10,247 ตัน

ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ
ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ

พพ. แถลงโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ช่วยผู้ประกอบการขนส่งประหยัดพลังงาน 50.7 ล้านบาท/ปี ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 10,247 tCO2e/ปี พร้อมหนุนเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังงาน รับมือภาวะโลกร้อนอย่างยั่งยืน

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 ดร.ประเสริฐ สินสุขประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) และประธานในพิธีเปิดสัมมนาแถลงผลสำเร็จ “โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ปี 2564” ว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการในปีนี้มีจำนวน 12 ราย

โดยแบ่งเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าจำนวน 10 ราย และเป็นผู้ประกอบการขนส่งผู้โดยสารจำนวน 2 ราย สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 10,247 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี (tCO2e/ปี) ซึ่งคิดเป็นพลังงานที่ประหยัดได้ 2.084 พันตัน เทียบเท่าน้ำมันดิบต่อปี (ktoe/ปี) คิดเป็นมูลค่าผลประหยัดพลังงานรวม 50.7 ล้านบาทต่อปี จากเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 31.3 ล้านบาท โดยคิดเป็นผลประหยัดพลังงานเฉลี่ยร้อยละ 25 และมีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 0.62 ปี จากรถที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดจำนวน 469 คัน

               

โดยโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารมีบทบาทสนับสนุนด้านการเงินในการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานของผู้ประกอบการขนส่ง โดยมาตรการที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ของโครงการต้องมีผลประหยัดพลังงาน และมีระยะเวลาคืนทุนไม่เกิน 7 ปี ซึ่งผู้ประกอบการที่ผ่านหลักเกณฑ์และได้เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนเงินลงทุนไม่เกินร้อยละ 30 ของค่าอุปกรณ์และการติดตั้ง สูงสุดไม่เกิน 1 ล้านบาทต่อแห่ง

ดร.ประเสริฐกล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดสัมมนาในวันนี้ นับเป็นผลสำเร็จของโครงการ ในมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในภาคขนส่งสินค้าและผู้โดยสารใน 5 กลุ่มมาตรการ ของผู้ประกอบการทั้ง 12 ราย ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ 1) มาตรการเปลี่ยนชนิดเชื้อเพลิงเป็น LNG จำนวน 7 ราย 2) มาตรการปรับเปลี่ยนมาใช้หางรถพ่วงบรรทุกที่มีน้ำหนักเบา จำนวน 1 ราย

Advertisement

3) มาตรการปรับเปลี่ยนระบบเครื่องยนต์สันดาปโดยการดัดแปลงเป็นรถ EV จำนวน 1 ราย 4) มาตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการการขนส่งจำนวน 2 ราย และ 5) มาตรการปรับปรุงตัวถังรถตามหลัก Aerodynamic และการใช้วัสดุน้ำหนักเบาแทนวัสดุเดิมจำนวน 1 ราย

นอกจากนี้ ยังได้เผยแพร่ผลการดำเนินโครงการ ภายใต้โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในผู้ประกอบการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ ตลอดจนความเข้าใจในเทคโนโลยีการอนุรักษ์พลังงานที่มีความน่าสนใจทั้งในปัจจุบันและในอนาคต รวมทั้งเป็นอีกหนึ่งกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านพลังงานในการลดการปล่อยคาร์บอนหรือก๊าซเรือนกระจกของประเทศ และนำไปสู่ความยั่งยืนต่อไป

“พพ. มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน จึงเร่งให้มีการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง ซึ่งมีการใช้พลังงานสูงที่สุด หรือกว่าร้อยละ 38 ของการใช้พลังงานทั้งประเทศ โดยมุ่งเน้นให้ภาคขนส่ง เพื่อใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพผ่านโครงการต่าง ๆ มาโดยตลอด ตามเป้าหมายของประเทศไทยที่ประกาศเจตจำนงในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยมีเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี ค.ศ. 2065” ดร.ประเสริฐกล่าว