EEC แต่งตั้ง “ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร” นั่งเก้าอี้รองเลขาธิการ

นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร อดีตกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด หนึ่งในผู้สมัครด้านกิจการโทรคมนาคม
นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร

EEC แต่งตั้ง “ก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร” อดีตรองเลขาธิการ กสทช. และ CEO ไปรษณีย์ไทย นั่งเก้าอี้รองเลขาธิการสายงานเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 รายงานข่าวจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2566 เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีคำสั่งแต่งตั้ง “นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร” เป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 20 วรรคหนึ่ง (2) แห่งพระราชบัญญัติเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก พ.ศ. 2561 ประกอบกับมติคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกในการประชุมครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 17 ต.ค. 2566 ซึ่งคำสั่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่บริหารงานของสำนักงานเป็นไปอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจเลขาธิการคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จึงมีคำสั่งมอบหมายดังนี้

               

1.ให้นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร รองเลขาธิการ มีหน้าที่และอำนาจปฏิบัติการแทนเลขาธิการในภารกิจของสายงานเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ

2.ในการปฏิบัติการของรองเลขาธิการตามข้อ 1 ในเรื่องดังต่อไปนี้ ให้เสนอเลขาธิการวินิจฉัยสั่งการ

(1) เรื่องที่มีลักษณะเป็นงานนโยบายและการบริหารงานบุคคล
(2) เรื่องที่ต้องเสนอนายกรัฐมนตรี และ/หรือ คณะรัฐมนตรี

3.บรรดาคำสั่งอื่นใดที่ขัดหรือแย้งกับคำสั่งนี้ ให้ใช้คำสั่งนี้แทน

4.การใดที่ได้ดำเนินการไปก่อนที่คำสั่งนี้ใช้บังคับ ไม่ว่าที่ได้ดำเนินการไปแล้วหรือที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ให้ถือว่าได้ดำเนินการโดยชอบแล้ว และให้ดำเนินการต่อไปตามคำสั่งนี้

สำหรับนายก่อกิจเคยเป็นอดีตรองเลขาธิการ กสทช. และอดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (มหาชน)