เปลี่ยนชื่อโรงกลั่นเอสโซ่เป็นบางจาก ศรีราชา (BSRC) ตั้งแต่ 17 พ.ย. 66

BSRC

บางจากแจ้งเปลี่ยนชื่อโรงกลั่นเอสโซ่เป็นบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) หรือ BSRC เริ่มใช้ 17 พ.ย. 66

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 กลุ่มบริษัทบางจากประกาศเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือบริษัท เอสโซ่ เป็นบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน) และมีชื่อย่อหลักทรัพย์เป็น “BSRC”

โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เอสโซ่ ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและชื่อย่อหลักทรัพย์ของบริษัท เอสโซ่ ดังนี้

               
  • ชื่อภาษาไทย เปลี่ยนแปลงเป็นบริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)
  • ชื่อภาษาอังกฤษ เปลี่ยนแปลงเป็น Bangchak Sriracha Public Company Limited
  • ชื่อย่อหลักทรัพย์ : BSRC (การเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ จะมีผลในระบบซื้อขายภายใน 2 วันทำการ นับจากวันที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
  • เว็บไซต์บริษัท : www.bsrc.co.th
  • เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัท เอสโซ่ ได้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 โดยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมถึงไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อสิทธิ หน้าที่และภาระความผูกพันที่บริษัท เอสโซ่มีอยู่ ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้อย่างสมบูรณ์