60 บริษัทคว้ารางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้า ชู BCG-ESG ธุรกิจเติบโตยั่งยืน

รางวัลจรรยาบรรณดี

60 บริษัทคว้ารางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้า ชู BCG-ESG ธุรกิจเติบโตยั่งยืนในงานประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ปีที่ 21 ประจำปี 2566

วันที่ 6 ธันวาคม 2566 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า โครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2566 เป็นโครงการที่ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 21 ขณะเดียวกันในปีนี้หอการค้าไทยครบรอบ 90 ปี

และได้ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้แนวทาง Connect Competitive Sustainable เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน SMEs ให้สามารถปรับรูปแบบธุรกิจ โดยเฉพาะส่งเสริมให้ภาคธุรกิจนำเอาแนวทาง BCG Model และ ESG มาปรับใช้ในการบริหารธุรกิจ

สนั่น อังอุบลกุล

“นอกจากจะเป็นเทรนด์สำคัญของโลกแล้ว ยังเป็นการสร้างความสมดุลให้ทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ได้ต่อไป จรรยาบรรณอาจจะไม่ได้ทำให้ธุรกิจเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด แต่จะเป็นภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจ สามารถก้าวความวิกฤตและความท้าทาย และพร้อมจะเติบโตอย่างมั่นคงได้ในอนาคต” นายสนั่นกล่าว

ท้ายนี้เชื่อว่าโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย จะสามารถสร้างความตระหนัก และตื่นตัว ให้กับภาคธุรกิจ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกธุรกิจที่ได้รับรางวัลในวันนี้ จะรักษาและมุ่งมั่นสร้างจรรยาบรรณที่ดีของภาคธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์กรมีความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืนต่อไป

ด้าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา กล่าวว่า จรรยาบรรณเป็นสิ่งสำคัญที่คนส่วนใหญ่รู้ แต่ถูกมองข้าม ซึ่งจรรยาบรรณมาจากพฤติกรรมของมนุษย์ โดยเฉพาะความรับผิดชอบของผู้ประกอบการธุรกิจต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการใช้เงินงบประมาณอย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจดีจะต้องเป็นโยชน์หรือให้คุณค่ากับแผ่นดิน เพราะหากธุรกิจดีแต่สังคมมีปัญหาจะกลายเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืน

ทั้งนี้ ในโลกปัจจุบัน การ Disruption มีความหลากหลายมากขึ้น สิ่งที่ต้องระวังคือ Human Disruption ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น มนุษย์จึงต้องทำสิ่งที่ดีให้สามารถถ่ายทอดไปยังลูกหลานสืบทอดต่อ ๆ กันไป รวมทั้งการปรับแนวความคิดของคนรุ่นเก่าสามารถนำมาแลกเปลี่ยนพูดคุยกับแนวคิดของคนรุ่นใหม่เพื่อให้เกิดความยั่งยืน

“การทำธุรกิจจนประสบความสำเร็จเป็นที่ยกย่องทางสังคมว่าเป็นคนรวย แต่ความรวยไม่ได้เป็นสิ่งสืบสานต่อกัน สิ่งสำคัญคือผลประโยชน์ต่อสังคม การทำอย่างไรให้สังคมดีขึ้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสืบสานที่ดียิ่ง” ดร.สุเมธกล่าว

ส่วนนางวีนัส อัศวสิทธิถาวร ประธานคณะกรรมการต่อต้านคอร์รัปชัน และส่งเสริมจรรยาบรรณ หอการค้าไทยกล่าวว่า ปัจจุบันโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ที่ผ่านมาเราพบวิกฤตในหลายด้าน ทั้งสิ่งแวดล้อม สงครามความขัดแย้งทางเศรษฐกิจโลก ตลอดจนความเหลื่อมล้ำในสังคม ซึ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบกับหลายธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ดังนั้น ธุรกิจที่จะอยู่รอดได้คือธุรกิจที่มุ่งปรับตัวอย่างรวดเร็วอยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ซึ่งเป็นบทพิสูจน์จรรยาบรรณขององค์กรที่จะส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่น และเป็นคุณสมบัติของนักธุรกิจยุคใหม่ที่จะก้าวข้ามผ่านทุกวิกฤตไปได้

“สำหรับโครงการประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2566 เป็นเวทีแห่งการเชิดชูเกียรติ สมาชิกหอการค้าไทยและผู้ประกอบธุรกิจ ที่ได้ยึดมั่นในหลักการดำเนินธุรกิจด้วยจรรยาบรรณและธรรมาภิบาล ซึ่งโครงการได้สร้างต้นแบบธุรกิจที่ดี เป็นแบบอย่างให้กับสมาชิกและผู้ประกอบการ จำนวน 246 ธุรกิจ” นางวีนัสกล่าว

โดยในปีนี้ มีผู้ประกอบการยึดมั่นในหลักการทำธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณตามหลักเกณฑ์ของหอการค้าไทย ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วม “โครงการจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทย” จำนวนกว่า 70 บริษัท และได้รับรางวัล จำนวน 30 บริษัท พร้อมกันนี้ ยังมีบริษัทเข้ารับเข็มชมรมจรรยาบรรณ จำนวน  23 บริษัท ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงการยอมรับในแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีจรรยาบรรณ และสร้างความรับผิดชอบต่อสังคม

รายนามบริษัทที่ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณจรรยาบรรณดีเด่น หอการค้าไทย ประจำปี 2566

รายนามบริษัทขนาดใหญ่

1. บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ซีออยล์ จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ไซม์ ดาร์บี้ ออยส์ มรกต จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
7. บริษัท บางกอกอินดัสเทรียลแก๊ส จำกัด
8. บริษัท เบ็นไมเยอร์ เคมีคอลส์ (ที) จำกัด
9. บริษัท ไบโอวาลิส จำกัด
10. บริษัท พรีไซซ อีเลคตริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
11. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
12. บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)
13. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)
14. บริษัท สยามแก๊ส แอนด์ ปิโตรเคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
15. บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
16. บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด
17. บริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จำกัด
18. บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)
19. บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)
20. มีเลีย เกาะสมุย ไทยแลนด์

รายนามบริษัทขนาดกลางและย่อม

1. บริษัท เคนยากุ (ประเทศไทย) จำกัด
2. บริษัท เงินมาธุรกิจ จำกัด
3. บริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด
4. บริษัท เท็นฟิงเกอร์ แฟคทอรี่ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
5. บริษัท ไทย เบสท์ โปรดักส์ โฮลดิ้ง จำกัด
6. บริษัท โมนา เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด
7. บริษัท เอ็น.อาร์.กรุ๊ป แอดไวซอรี่ จำกัด
8. บริษัท ไอคิว เซ้าท์อีสต์ โอเอ อุดรธานี จำกัด
9. บริษัท เฮลธ์เมดิค จำกัด
10. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิ่มเชียงเส็ง

รายนามบริษัทรับเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณ หอการค้าไทย ประจำปี 2566

รายนามบริษัทขนาดใหญ่

1. บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
2. บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน)
3. บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
4. บริษัท ทีวีดี โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
5. บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
6. บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด
7. บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
8. บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
9. บริษัท วู้ดเวอร์ค จำกัด
10. บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จำกัด
11. บริษัท แอมเวย์ (ประเทศไทย) จำกัด
12. บริษัท แอนติ เอจิ้ง กรุงเทพ จำกัด

รายนามบริษัทขนาดกลางและย่อม


1. บริษัท คิงส์สเตลล่า แลบบอราทอรี่ จำกัด
2. บริษัท คูโบต้าแม่สอด จำกัด
3. บริษัท เซ้นท์ คอทเทจ กรุ๊ป จำกัด
4. บริษัท ดีท็อกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
5. บริษัท แต้ล้งฮั้ว (ทีแอลเอช) 95 กรุ๊ป จำกัด
6. บริษัท ปัตตานีคอนกรีต จำกัด
7. บริษัท เพชรการบัญชี จำกัด
8. บริษัท ฟู้ดกราวิตี้ จำกัด
9. บริษัท สบายไทย จำกัด
10. บริษัท สยามนิสสันแม่สอด จำกัด
11. บริษัท แอ็คเคาท์ติ้ง ทรานส์ฟอร์เมชั่นส์ จำกัด