บางจากฯรับ 4 รางวัล ในงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2023

บางจากฯ

บางจากฯรับรางวัลพระราชทาน สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร และอีก 3 รางวัล จากงาน Thailand Corporate Excellence Awards 2023

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 นายสมชัย เตชะวณิช ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด กลุ่มธุรกิจการตลาด นายโชคชัย อัศวรังสฤษฎ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานบริหารและพัฒนาศักยภาพองค์กร บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เข้ารับมอบ 4 รางวัลความเป็นเลิศในพิธีประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2023 ปีที่ 21 โดยมี นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา องคมนตรี เป็นประธานในพิธีประกาศผลรางวัล

บางจากฯ

โดยรางวัลที่บางจากฯได้รับทั้ง 4 รางวัล สะท้อนถึงความสำเร็จด้านการบริหารจัดการองค์กรในทุกมิติ ดังนี้

1.รางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สาขาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาการบริหารจัดการขององค์กร (Corporate Improvement Excellence)

2.รางวัลดีเด่นระดับ Distinguished Awards สาขาความเป็นเลิศการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Excellence)

3.รางวัลดีเด่นระดับ Distinguished Awards ด้านนวัตกรรมและการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ (Innovation Excellence)

4.รางวัลดีเด่นระดับ Distinguished Awards ด้านสินค้า/บริการ (Product/Service Excellence)

พิธีประกาศผลรางวัลพระราชทาน Thailand Corporate Excellence Awards 2023 เป็นการเชิดชูองค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการในสาขาต่าง ๆ รวม 9 สาขารางวัล เพื่อเป็นองค์กรต้นแบบแก่องค์กรอื่นในการพัฒนาการบริการจัดการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดียิ่งขึ้น โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานรางวัลให้แก่องค์กรที่มีความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการในสาขาต่าง ๆ

โดยผลการตัดสินรางวัลพิจารณาจากการสำรวจความคิดเห็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรภาคธุรกิจในประเทศไทย กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ โดยพิจารณารางวัลจากข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารองค์กรในสาขานั้น ๆ รวมถึงผลสำเร็จจากการดำเนินงาน


บางจากฯ