อัพเดทผลงานรัฐบาลแก้ปัญหาประมงล่าสุด

ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการประมงทะเล

ภูมิธรรม นั่งหัวโต๊ะประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการประมงทะเล พิจารณา 2 วาระ

วันที่ 16 ธันวาคม 2566 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธาน

การประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการประมงทะเล เพื่อฟื้นฟูการประมงทะเลและอุตสาหกรรมการประมงครั้งที่ 3/2566 วันที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 โดยมีนายบัญชา สุขแก้ว รองอธิบดีกรมประมง ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ

ร่วมด้วยนายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ผู้แทน รมว.กษ. รองประธานคนที่ 1) นายปลอดประสพ สุรัสวดี ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย) รองประธานคนที่ 2 และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิ กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมเจ้าท่า กองทัพเรือ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

นายภูมิธรรม เวชยชัย

กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย ผู้ทรงคุณวุฒิ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศ ตลอดจนจากสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยสมาคมสมาพันธ์ชาวประมงพื้นบ้านแห่งประเทศไทย ฯลฯ เข้าร่วมการประชุม

ที่ประชุมได้พิจารณา 1) ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 2) ความเคลื่อนไหว ของสหภาพยุโรป( EU) และภาคประชาชน NGO ในต่างประเทศ เรื่อง การแก้ไขพระราชกำหนดการประมงของประเทศไทย

อัพเดทผลงานรัฐบาลแก้ปัญหาประมงล่าสุด

พร้อมกันนี้ ยังได้รับทราบ 1) มติที่ประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา และเสนอแนะการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการประมงให้เกิดความเหมาะสมและเป็นธรรมกับผู้ประกอบการประมงและกิจการประมงทั้งระบบ รวมถึงพัฒนาการในการแก้ไขพระราชกำหนดการประมงมาจนถึงปัจจุบัน


2) ความก้าวหน้าการดำเนินการของคณะอนุกรรมการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้องกับภาคการประมง และ 3) การแก้ไขปัญหาโครงการน้ำมันเขียวในเขตต่อเนื่อง