จับผู้นำเข้ามันเส้นคุณภาพต่ำ 2 ราย คาด่านชายแดน พักใบทะเบียนทันที

จับผู้นำเข้ามันเส้นคุณภาพต่ำ 2 ราย

กรมการค้าต่างประเทศ เดินหน้าตามมาตรการ 4 เข้ม ย้ำมันเส้นนำเข้า-ส่งออก ต้องได้คุณภาพ ล่าสุดจับและลงโทษผู้นำเข้ามันเส้นคุณภาพต่ำคาด่านชายแดนเพิ่มอีก 2 ราย พักทะเบียนผู้ประกอบการ ทำให้ไม่สามารถนำเข้ามันเส้นได้เป็นการชั่วคราว

วันที่ 18 มกราคม 2567 นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า ปัจจุบันเข้าสู่ฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตมันสำปะหลังของไทยและประเทศเพื่อนบ้านแล้ว ส่งผลให้ในช่วงต่อจากนี้สถานการณ์การซื้อ-ขายมันสำปะหลังมีแนวโน้มคึกคักขึ้น โดยจุดที่ต้องเฝ้าระวังคือการซื้อ-ขายมันเส้นคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด

ทั้งนี้ ผู้ค้าบางรายอาจมีการปลอมปนดินทรายหรือซื้อขายมันเส้นที่มีความชื้นสูง เพื่อให้ได้น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นแล้วนำไปขายทำกำไรต่อ ถือเป็นการทำลายชื่อเสียงมาตรฐานมันเส้นไทย ผู้ซื้อขาดความเชื่อมั่น และส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังเสถียรภาพราคามันสำปะหลังในประเทศ คต. ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับมาตรฐานมันเส้นนำเข้า-ส่งออก จึงต้องคุมเข้มมาตรฐานมันเส้นอย่างต่อเนื่อง

เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้กำหนดมาตรการ 4 เข้ม คือ 1) เข้มเจ้าหน้าที่กรม 2) เข้มบริษัทตรวจสอบมาตรฐานสินค้า 3) เข้มมาตรฐานมันเส้นนำเข้า และ 4) เข้มมาตรฐานมันเส้นส่งออก ทั้งนี้ เชื่อว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยให้มันเส้นที่ไทยนำเข้า-ส่งออก ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ส่งผลให้ราคามันสำปะหลังในประเทศอยู่ในระดับที่เหมาะสม ซึ่งสุดท้ายแล้วประโยชน์ก็จะตกอยู่ที่เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังของไทยและผู้ประกอบการเอง

ล่าสุดในช่วงกลางเดือนมกราคม 2567 ชุดตรวจของกรม พบผู้นำเข้ามันเส้นคุณภาพต่ำกว่าที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ณ ด่านชายแดน 2 ราย จึงได้ลงโทษโดยพักทะเบียนผู้ประกอบการดังกล่าว ทำให้ไม่สามารถนำเข้ามันเส้นได้เป็นการชั่วคราวจนกว่าจะนำมันเส้นที่มีปัญหาไปปรับปรุงให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด ซึ่งก่อนหน้านี้ในช่วงพฤศจิกายน-ธันวาคม 2566

กรมได้มีการลงโทษผู้นำเข้ามันเส้นคุณภาพต่ำไป 7 ราย ส่วนการตรวจคุณภาพมันเส้นส่งออก กรมได้จับตาผู้ส่งออกแต่ละรายมาโดยตลอด โดยเฉพาะรายที่มีพฤติกรรมซื้อ-ขายสินค้าโดยไม่คำนึงถึงคุณภาพและเสนอขายในราคาต่ำกว่าตลาด จะถูกเพ่งเล็งเป็นพิเศษ และจะส่งชุดตรวจพิเศษที่มีข้าราชการระดับผู้อำนวยการกองหรือชำนาญการพิเศษ (ซี 8) เป็นหัวหน้าชุด ไปสุ่มกำกับการปฏิบัติงานของชุดตรวจให้เป็นไปอย่างเข้มงวดอีกชั้นหนึ่ง

“ปัจจุบันราคามันสำปะหลังเริ่มผันผวน โดยสาเหตุหนึ่งมาจากคุณภาพสินค้า ผมได้สั่งเพิ่มความถี่การส่งชุดตรวจและชุดตรวจพิเศษลงพื้นที่ และผมรวมทั้งผู้บริหารของกรมการค้าต่างประเทศและกรมการค้าภายในจะลงพื้นที่ตรวจในทุกด่านที่มีการนำเข้าเพื่อให้การปฏิบัติงานของชุดตรวจเป็นไปอย่างเข้มงวด”


การตรวจคุณภาพมันเส้นนำเข้าจะดำเนินการควบคู่ไปกับการตรวจคุณภาพมันเส้นส่งออกอย่างเข้มข้น การที่ไทยสามารถรักษาไว้ซึ่งคุณภาพของสินค้าให้เป็นที่ยอมรับ จะช่วยให้การขยายตลาดไปยังประเทศใหม่ ๆ เพื่อลดการพึ่งพาตลาดจีนซึ่งปัจจุบันเป็นตลาดหลักเป็นไปได้ง่ายขึ้น โดยตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ เช่น ประเทศในทวีปแอฟริกา ฟิลิปปินส์ ตุรกี นิวซีแลนด์ อินเดีย และซาอุดีอาระเบีย เป็นต้น