เลื่อนประชุมแก้ปัญหาอาหารสัตว์ ชาวนา-ชาวไร่ข้าวโพด-ไร่มัน พร้อมร่วมมือ

อาหารสัตว์-อาหารคน

ค้าภายใน เลื่อนหารือแก้ไขปัญหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ขณะที่ชาวนา-ชาวไร่ข้าวโพด-ชาวไร่มัน พร้อมหาแนวทางช่วยเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนพิจารณาในรายละเอียดและหาข้อยุติร่วมกัน ในวันที่ 23 มีนาคม 2565 ถึงสถานการณ์ราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์

โดยกรมการค้าภายในได้กำหนดประชุม 4 ฝ่าย (ผู้ปลูก ผู้เลี้ยง โรงงานอาหารสัตว์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง) เพื่อพิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับปริมาณและช่วงเวลาที่เหมาะสมในการผ่อนคลายการนำเข้าแต่เนื่องจากสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ได้แจ้งขอลาประชุม จึงได้หารือร่วมกับผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และข้าว รวมถึงตัวแทนสมาคมการค้าพืชไร่ ซึ่งทุกฝ่ายเข้าใจถึงสถานการณ์ต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นและส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงรายย่อย และยินดีที่จะหารือถึงแนวทางการผ่อนปรนมาตรการดังกล่าวบนพื้นฐานข้อมูลที่ยอมรับร่วมกัน เพื่อให้มีวัตถุดิบเพียงพอต่อการผลิตและสามารถช่วยลดภาระราคาอาหารสัตว์ได้ อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายในจะได้นัดประชุมหารือและหาข้อยุติร่วมกันทุกฝ่ายโดยด่วนที่สุดต่อไป

การประชุมครั้งนี้ สืบเนื่องจากการประชุมร่วมระหว่างกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2565 ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีผู้แทนจากเกษตรกรผู้ปลูก (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ข้าว มันสำปะหลัง) เกษตรกรผู้เลี้ยง (ไก่ไข่ ไก่เนื้อ สุกร) สมาคมโรงงานอาหารสัตว์ และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมที่ผ่านมานั้น


ที่ประชุมมีมติเห็นควรให้ผ่อนคลายเงื่อนไขการนำเข้าข้าวสาลีจากเดิมหากนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน ต้องรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ 3 ส่วน เป็นไม่มีการกำหนดสัดส่วนเป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ก่อนที่ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศจะออกสู่ตลาด และควรจำกัดปริมาณนำเข้าเพื่อไม่ให้มีการนำเข้าเกินสมควรจนส่งผลกระทบต่อผลผลิตในประเทศ

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ