ปตท.สผ. ควักกำไรสะสมจ่ายปันผลหุ้นละ 3 บาท 18 เม.ย.นี้

ประชุมผู้ถือหุ้น “ปตท.สผ.” อนุมัติใช้กำไรสะสมจ่ายปันผลส่วนที่้เหลือของปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้น หุ้นละ 3 บาท ในวันที่ 18 เม.ย.นี้ พร้อมอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ-โบนัส

วันที่ 29 มีนาคม 2565 บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) หรือ PTTEP รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า มติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 28 มีนาคม 2565 มีการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 5 บาท

โดย ปตท.สผ.ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2564 ไปแล้วเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 2 บาท และจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2564 ในวันที่ 18 เมษายน 2565 ในอัตราหุ้นละ 3 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกําไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่เสียภาษีเงินได้ปิโตรเลียมทั้งจํานวน

               

นอกจากนี้ ได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการในอัตรา 40,000 บาทต่อคนต่อเดือน(จ่ายเต็มเดือน) ค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการในอัตรา 50,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องในอัตรา 45,000 บาทต่อคนต่อครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) และให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทนทุกรายการสูงขึ้น 25% และประธานกรรมการเฉพาะเรื่องได้รับเบี้ยประชุมสูงขึ้น 25%

และโบนัสกรรมการในอัตรา 0.2% ของกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมประจําปีของบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในแต่ละปีถ้ามีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นและมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 60 ล้านบาท โดยจ่ายตามระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งกรรมการ และประธานกรรมการได้รับโบนัสสูงขึ้น 25%