เกษตรฯจับมือสถาบันอาหาร ดันไทยขึ้นแท่นผู้ส่งออกท็อปเทนโลก

ส่งออก

เกษตรฯจับมือสถาบันอาหาร ดันเกษตรมูลค่าสูง ตั้งเป้าขึ้นแท่นประเทศผู้ส่งออกอาหารท็อปเทนของโลก ตอบโจทย์ความมั่นคงด้านอาหารและเพิ่มรายได้เกษตรกรยั่งยืน

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังร่วมประชุมหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสถาบันอาหาร ร่วมกับนางอรรชกา สีบุญเรือง ประธานกรรมการสถาบันอาหาร ว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีแนวทางขับเคลื่อนด้านเกษตรและอาหาร ที่สำคัญดังนี้

               

1.โครงการอาหารแห่งอนาคต (Future Food) โดยพัฒนาต่อยอดโครงการโปรตีนทางเลือกใหม่ (Alternative proteins) จากพืชและแมลง เช่น ถั่วเขียว เห็ด สาหร่าย ผำ และแมลง 2.โครงการส่งเสริม Start Up เกษตร และ SMEs เกษตรเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 3.โครงการมหานครผลไม้และการพัฒนาอุตสาหกรรมผลไม้ 4.โครงการ Eastern Thailand Food Valley และ 5.โครงการพัฒนาสินค้าประมงขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น

6.การพัฒนาสินค้าฮาลาลซึ่งมีตลาดกว่า 2 พันล้านคน เป็นต้น โดยการหารือความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสถาบันอาหาร ครั้งนี้เพื่อเป็นการขยายความร่วมมือในการพัฒนาสินค้าเกษตรอาหาร สู่เกษตรมูลค่าสูง โดยเน้นการนำองค์ความรู้ และงานวิจัยในส่วนต่าง ๆ ที่มีมาใช้ในการแปรรูป การวิจัยตลาด การออกแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการสร้างแบรนด์สินค้าเกษตรอาหารให้สอดรับกับความต้องการของกลุ่มลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ

นายอลงกรณ์กล่าวว่า โลกกำลังเกิดปัญหาความมั่นคงด้านอาหารจากวิกฤตโควิด-19 สงครามรัสเซีย-ยูเครนและความเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ จึงเป็นโอกาสของประเทศไทยในฐานะประเทศผู้ผลิตสินค้าเกษตรและส่งออกอาหารลำดับ 13 ของโลกจะเร่งพัฒนาภาคการผลิตผลผลิตทางการเกษตรและสร้างมูลค่าเพิ่มสู่เกษตรมูลค่าสูง หนึ่งในหมุดหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างยั่งยืน ตอบโจทย์อนาคตแห่งโอกาสของประเทศไทย

ดังนั้นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับสถาบันอาหาร กระทรวงอุตสาหกรรมจึงมีความสำคัญต่อการขับเคลื่อนสู่เป้าหมายการนำประเทศไทยในฐานะครัวโลกสู่ประเทศผู้ส่งออกอาหารท็อปเทนของโลกตามมติของคณะรัฐมนตรี