RSU Gen.Ed. เสริมทักษะชีวิตวางแผนตามเป้า

หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป (GeneralEducation-GenEd) เป็นกลุ่มวิชาที่ช่วยในการเสริมทักษะชีวิต เพื่อเติมเต็มให้แต่ละวิชาชีพมีความรู้รอบรู้ทัน เป็นผู้นำ และพร้อมที่จะเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม ซึ่งเป็นวิชาเลือกอิสระตามความสนใจ เพื่อค้นหาความสามารถพิเศษ

ทั้งนั้น เพราะ มหาวิทยาลัยรังสิต (Rangsit University) ให้ความสำคัญอย่างมากกับวิชาดังกล่าว จึงมีการเปิดตัวสถาบัน General Education หรือ RSUGen.Ed. ในแบบที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม และโลก เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ทั้งในด้านการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขด้วยหลักธรรมาธิปไตย มีความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนสามารถวางแผนอนาคตของตนเองได้อย่างมีเป้าหมาย เพื่อให้ประสบความสำเร็จในชีวิต

“ดร.ทอแสงรัศมี ถีถะแก้ว” รองคณบดี สถาบัน RSU Gen.Ed. กล่าวว่า ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยคือช่วงวัยที่สำคัญของมนุษย์ ถึงแม้จะเป็นช่วงระยะเวลาสั้น ๆ แต่เป็นวัยที่นักศึกษากำลังเติบโตสู่การเป็นผู้ใหญ่ โดยแต่ละคนมีเส้นทางเดินต่างกัน ม.รังสิตจึงปรับหลักสูตรศึกษาทั่วไปให้มีรูปแบบใหม่ร่วมกับทีมผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา เป็นวิชาที่เกิดจากการตกผลึก ปรับ จัด แบ่ง กลุ่มการเรียนเป็น 8 กลุ่มน่าสนใจให้สอดคล้องกับแนวคิด และรูปแบบการใช้ชีวิตของนักศึกษารุ่นใหม่

“โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ ทำให้นักศึกษารู้จักตนเอง รู้จักการใช้ชีวิต เลือกทางเดินชีวิตที่เหมาะสม และมีความสุขได้ เพราะวิชาเหล่านี้อาจเป็นตัวเสริมทักษะชีวิตโดยไม่รู้ตัว โดยตัวอย่างกลุ่มวิชาทั่วไป 8 กลุ่มที่มีการปรับให้น่าสนใจเหมาะกับวัยรุ่นยุคใหม่ได้แก่

1.RSU identity อัตลักษณ์มหาวิทยาลัยรังสิตสร้างสังคมธรรมาธิปไตย

2.internationalization ความเป็นสากล สามารถสื่อสาร ก้าวสู่การทำงานในโลกกว้างได้

3.leadership การเป็นผู้นำ ความรัก ความดี ความโกง

4.art and culture ศิลปะและวัฒนธรรมที่หลากหลายสามารถนำมาสู่การสร้างสรรค์ผลงานต่าง ๆ

5.innovative entrepreneurship ผู้ประกอบการสร้างสรรค์

6.digital media literacy รู้เท่าทันสื่อดิจิทัล

7.essence of science หลักคิดวิทยาศาสตร์

8.RSU my style เป็นในแบบที่อยากเป็น”

แต่ละวิชาจะถูกสลัดคราบการสอนแบบเดิม ๆ ด้วยการนำศักยภาพจากครู-อาจารย์มาปรับเปลี่ยนให้เป็นโค้ช หรือการเป็นผู้เอื้ออำนวยการเรียนการสอน (facilitator) มากขึ้น โดยทีมอาจารย์ในหลักสูตรนี้มีมากกว่า 100 คน ทุกคนล้วนผ่านสัมมนาเชิงปฏิบัติการในหัวข้อเปลี่ยนครูให้เป็นโค้ช ด้วยการจัดทำแผนการสอนรายสัปดาห์ใหม่โดยให้อัพเดตทั้งเนื้อหา วิธีการ สื่อการสอน กิจกรรม และการประเมินผลการเรียน ตามแนวทาง authentic learning (การเตรียมพร้อมก่อนสอนจริง) และมีการบันทึกกิจกรรมการเรียนการสอน การถอดบทเรียนกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา Gen.Ed. เพื่อนำมาผลิตเป็นสื่อดิจิทัล เผยแพร่ทางช่อง www.wisdomflix.com (สื่อหลักของมหาวิทยาลัยรังสิต)“ดร.ทอแสงรัศมี” กล่าวต่อว่า ความรู้ และทักษะที่นักศึกษาได้รับจากการเข้าร่วมรายวิชา Gen.Ed. จะตามคุณลักษณะบัณฑิตพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 นั่นคือ หนึ่ง ทักษะด้านภาษา นักศึกษามีความสามารถในการสื่อสาร ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ในการสื่อสารทั่วไป และในสถานการณ์สำคัญ

สอง ทักษะด้านไอที (IT) นักศึกษามีความสามารถในการผลิตสื่อวีดิทัศน์ด้วยอุปกรณ์สมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต รวมถึงมีความสามารถในการจัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ และการผลิตสื่อออนไลน์ เป็นต้น

สาม ทักษะชีวิต นักศึกษามีความรู้ในเรื่องรู้เท่าทันสื่อ รู้หลักของสังคมธรรมาธิปไตย การมีจิตอาสา จิตสาธารณะ รู้จักการให้ การแบ่งปัน การทำงานร่วมกับผู้อื่น และรู้จักความรัก รู้จักการแก้ปัญหาในชีวิต

สี่ ทักษะอาชีพ นักศึกษารู้จักตัวเองรู้จักเลือกพัฒนาความชอบและความถนัดมาเป็นอาชีพเสริม หรืออาชีพหลักได้ หรือรู้จักต่อยอดผลงานสร้างสรรค์งานเพื่อประโยชน์ในการหาเลี้ยงชีพอย่างสุจริตได้

และ ห้า ความมีจิตอาสา เป็นเกณฑ์การวัดผลสำคัญในรายวิชาต่าง ๆ โดยกำหนดให้นักศึกษาต้องทำงานกลุ่ม และมีโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ทำให้นักศึกษาเรียนรู้การช่วยเหลือเกื้อกูล ทำเพื่อผู้อื่น

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ