สยามเทค ร่วมสตาร์ตอัพ ปั้นวิชาใหม่ตอบโจทย์อนาคต

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามเทค (สยามเทค) เดินหน้าสร้างมิติใหม่ในการเรียนการสอนอาชีวศึกษา ด้วยการปรับการเรียนการสอนเป็น Digital Transformation Vocational School ในโครงการ Siam Advanced Pro-gram (SAP) วิชาชีพออนไลน์ โดยจับมือกับสตาร์ตอัพหลายรายเพื่อพัฒนาหลักสูตรและวิชาใหม่ ๆ

“รศ.ดร.จอมพงศ์ มงคลวนิช” ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม กล่าวว่า เราจับมือกับสตาร์ตอัพ 4 ราย ในการทำโครงการ Siam Advanced Program (SAP) วิชาชีพออนไลน์ เฟสแรก ได้แก่ SkillLane, Speex, Sky 11 และ School Bright เพื่อเปลี่ยนผ่าน learning experience (LX)

โดยโครงการนี้เข้ามามีบทบาท 3 รูปแบบ คือ people transformation เป็นการปรับวิธีคิด และพัฒนาบุคลากรครูให้เป็นโค้ช, space transformation คือการปรับพื้นที่การเรียนการสอน โดยลดพื้นที่บรรยาย และเพิ่มพื้นที่ลงมือปฏิบัติ, technology transformation ด้วยการใช้เทคโนโลยี และแอปพลิเคชั่นต่าง ๆ ?สร้างกระบวนการเรียนรู้และการใช้ชีวิตภายในสถาบัน”

“สำหรับโครงการเฟสแรกมีแผนงานดังนี้ SkillLane ดูเรื่อง learning ?platform โดยร่วมจัดทำ 4 วิชาแรก ได้แก่ smart home, drone 101, lifestyle blogger และ the algorithm, speex ดูเรื่อง learn-ing app พัฒนา content โดย University of Cambridge สำหรับพัฒนาการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ โดยนักศึกษาฝึกฝนทบทวนทักษะภาษาได้ทุกที่ทุกเวลา มี pretest และ posttest เพื่ออ้างอิงกับเกณฑ์ CEFR, Sky 11 ดูเรื่อง drone service ที่มาร่วมจัดการสอนด้าน?โดรนโดยเฉพาะ เพราะดิสรัปต์ในหลายอุตสาหกรรม เช่น การสำรวจ โลจิสติกส์ ?การเกษตร เป็นต้น และ School Bright ดูเรื่อง school management system มาช่วยทำ da-ta management และ data analytics โดยอำนวยความสะดวกและเก็บข้อมูล อาทิ การลงทะเบียน ตารางเรียน คะแนนเก็บ คะแนนสอบ คะแนนพฤติกรรม การยืมอุปกรณ์ e-Wallet ตลอดจนลดภาระครูและบุคลากรด้านการจัดทำและจัดเก็บเอกสาร”

“รศ.ดร.จอมพงศ์” อธิบายต่อว่า รูปแบบการเรียนรู้ในโครงการ ประกอบด้วย 4 วิชา ได้แก่ 1.smart home หรือระบบบ้านอัจฉริยะ เป็นการเรียนรู้เพื่อนำเทคโนโลยีเพื่อการอยู่อาศัย หรือระบบอัตโนมัติต่าง ๆ มาใช้งานภายในบ้าน เพื่อให้เกิดความสะดวกสบาย และประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 2.drone 101 เป็นการเรียนรู้การฝึกควบคุมเครื่องบินเล็ก ด้วยโปรแกรม flight mode ผ่านทางคอมพิวเตอร์จากผู้เชี่ยวชาญของ Sky 11

3.lifestyle blogger เป็นการเรียนรู้เรื่องราวสู่อาชีพบล็อกเกอร์ ที่คนรุ่นใหม่ใฝ่ฝัน โดย Youtuber ?ชื่อดังบนโลกออนไลน์ CAPNUTT จะมาบอกเล่าถึงการสร้างสรรค์เรื่องราวให้น่าสนใจ ไปจนถึงการโปรโมตสินค้า และแนวทางการบริหารจัดการเพื่อสร้างรายได้ และ 4.the algorithm เป็นการเรียนรู้เพื่อเข้าใจหลักการคิด การวางแผน การวิเคราะห์ วิธีการแก้ปัญหา ไปจนถึงการจะตอบคำถาม”

“กวิน กตัญญูทวีทิพย์” ผู้จัดการโครงการ Siam Advanced Program (SAP) กล่าวเสริมว่า โครงการ SAP เปิดรับสมัครผู้สนใจทั่วไปก่อน ประมาณต้นปี 2563 ซึ่งจะเริ่มนำร่อง 2 วิชาก่อน คือ smart home และ drone 101 โดยแต่ละหลักสูตรจะใช้เวลาเรียนประมาณ 4-6 ชั่วโมง ?เพื่อให้เกิดประสิทธิผลจากการเรียนมากที่สุด

“การเรียนแต่ละหลักสูตรจะเน้นสอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานเลย หากไม่เข้าใจ หรือมีข้อสงสัย จะมีช่องทางให้สอบถามเพิ่มเติม ผ่านกระดานถาม-ตอบ และก้าวต่อไปในอนาคตของโครงการ SAP สยามเทคจะเน้นทักษะที่กำลังมาแรง และเป็นเทรนด์ที่น่าสนใจในการพัฒนาคนสู่ศตวรรษที่ 21 คือ ทักษะด้าน coding ?และทักษะด้าน design thinking ?หรือกระบวนการคิดเชิงออกแบบ?อย่างสร้างสรรค์ ที่ต้องติดตาม?กันต่อไป”

เพราะปัจจุบันโลกยุคใหม่กำลังมีอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้น ดังนั้น สถาบันการศึกษาจึงต้องปรับตัวให้ทัน เพื่อตอบโจทย์แรงงานแห่งโลกอนาคต