โปรดเกล้าฯแต่งตั้งคณะกก.มูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมชุดใหม่ “ภรรยาบิ๊กตู่” นั่งรองปธ.คนที่ 3

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ชุดใหม่ รวม 32 ราย

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมและสื่ออื่น ๆ ให้ความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาที่ขาดแคลนครู อาจารย์ และสื่อการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาสและบุคคลที่มีความต้องการพิเศษตลอดจนส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงการศึกษาของประชาชนทุกกลุ่ม ทุกช่วงวัย พร้อมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนในการเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการศึกษา การมีงานทำและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

อาศัยอำนาจตามความในข้อ๙ ข้อ ๑๐ และข้อ ๑๑ ของข้อบังคับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะกรรมการมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมชุดใหม่ ดังต่อไปนี้ (รายละเอียดด้านล่าง) โดยมีนายบัญชา แสงหิรัญ เป็นที่ปรึกษา

มีพลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ เป็นประธานกรรมการบริหาร พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล เป็นรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ ๑ พันโท สมชาย กาญจนมณี เป็นรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ ๒ รองศาสตราจารย์นราพร จันทร์โอชา เป็นรองประธานกรรมการบริหาร คนที่ ๓

 

 

คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่

 

ไม่พลาดข่าวสำคัญ เจาะลึกทุกประเด็น
เพิ่มเราเป็นเพื่อนทาง @prachachat

ติดตามข่าวธุรกิจ