ลดเหลื่อมล้ำ…ธุรกิจต้องรู้จักแบ่งปัน-

บทบรรณาธิการ

 

ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีแม้มีคุณอเนกอนันต์แต่ก็มีโทษมหันต์ หากไม่ระมัดระวังหรือใช้ไม่ถูกทางพิจารณาในแง่การใช้ประโยชน์ โลกยุคดิจิทัลอย่างเวลานี้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งในชีวิตประจำวัน กิจกรรมทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ

จนกล่าวได้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีถูกนำมาใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน การขับเคลื่อนธุรกิจขององค์กรธุรกิจ ขณะที่หน่วยงานภาครัฐนำมาใช้ในการพัฒนาประเทศ การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันให้เศรษฐกิจในภาพรวมเติบโต

ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อการปฏิวัติทางเทคโนโลยีครั้งล่าสุด ก่อนโลกทั้งใบจะปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัลเต็มรูปแบบอีกไม่นานจากนี้ไป จึงถือเป็นก้าวย่างที่ค่อนข้างท้าทายสำหรับทุกภาคส่วน

แม้ยังน่าห่วงว่าจะทำอย่างไรให้คนไทยทั้ง 65 ล้านคนก้าวไปข้างหน้ากับโลกยุคใหม่ได้พร้อม ๆ กัน และสามารถปรับตัวสอดรับกับการปรับเปลี่ยนของโลกยุคใหม่ซึ่งจะพลิกโฉมหน้าไม่กลับมาเหมือนเดิมอีก

ในฐานะที่ภาคเอกชนมีส่วนสำคัญยิ่งในการขับเคลื่อนผลักดันการเติบโตของเศรษฐกิจ ช่วงแห่งการผลัดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ ผลพวงจากการปฏิวัติทางเทคโนโลยีในรอบนี้ จำเป็นที่องค์กรธุรกิจต้องยอมเสียสละ เข้ามามีส่วนร่วมคิดร่วมลงมือทำ เพื่อสร้างสรรค์การพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้ก้าวไปสู่เป้าหมายที่วางไว้

โดยเฉพาะการทำกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social Responsibility-CSR) ซึ่งเป็นแนวทางที่องค์กรธุรกิจโดยเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯนำมาปรับใช้ขณะนี้ เพื่อแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ที่ผ่านมาการทำ CSR มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่ดำเนินการอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ หรือแก้ปัญหาด้านภาพลักษณ์ที่อาจถูกมองด้านลบ

อย่างไรก็ตาม ปฏิเสธไม่ได้ว่าภายใต้สถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันที่ยังมีสารพัดปัญหา บริษัทยักษ์ กลุ่มทุนขนาดใหญ่จำนวนมากยังสามารถสร้างรายได้ ทำกำไรโตแบบสวนทาง หลายตระกูลแข่งทุ่มลงทุนขยายฐานธุรกิจ แต่คนระดับกลาง ล่าง ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ยังขาดโอกาส และไร้อำนาจต่อรอง จึงน่าเป็นห่วงว่าความไม่เป็นธรรม และความเหลื่อมล้ำในสังคมที่สะสมมานานจะยิ่งเพิ่มขึ้น


ในทางตรงกันข้ามหากองค์กรธุรกิจแสดงออกถึงความรับผิดชอบ ยอมเสียสละเฉือนกำไรมาใช้พัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม มีส่วนร่วมช่วยเหลือแบ่งปัน พร้อมอุทิศตัวสร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวม ผู้มีรายได้น้อย คนด้อยโอกาส ฯลฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจตามกฎกติกา ไม่เอาเปรียบผู้บริโภค คู่ค้า รักษ์สิ่งแวดล้อม ฯลฯ นอกจากจะได้รับความศรัทธาเชื่อมั่นแล้ว ยังจะเจริญก้าวหน้า และเติบโตได้อย่างมั่นคงยั่งยืน