สานต่อปณิธานรัชกาลที่ 9 พัฒนาถนนโครงการหลวงเลอตอ-

ภารกิจสำคัญของ “กรมทางหลวงชนบท” นอกจากจะสร้างโครงข่ายถนนสายรองเข้าพื้นที่ชนบทแล้ว ยังปรับปรุงถนนที่อยู่ห่างไกลและทุรกันดารจาก “ลูกรัง” ให้เป็นผิวสายทางคอนกรีต

เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนเข้าไปยัง “ศูนย์พัฒนาโครงการหลวง” โครงการส่วนพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน

“พิศักดิ์ จิตวิริยะวศิน” อธิบดีกรมทางหลวงชนบท (ทช.) กล่าวว่า กรมได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ให้ร่วมเป็นคณะอนุกรรมการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่โครงการหลวง มีหน้าที่ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านถนนในพื้นที่โครงการหลวง จำนวน 38 แห่ง ในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน และพะเยา

“การพัฒนาจะกำหนดเป็น “มาตรฐานถนนหลวงภูเขา” สำหรับใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการดำเนินงานปรับปรุง ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชัน และบรรเทาปัญหาที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ป่าอนุรักษ์”

โดยมีเส้นทางที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการทั้งสิ้น 76 สายทาง ระยะทางรวม 686.834 กม. วงเงิน 3,647.930 ล้านบาท เริ่มดำเนินการระยะแรก 5 ปี นับจากปี 2555-2559 ภายใต้แผนปรับปรุงถนนในพื้นที่โครงการหลวง ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 30 สายทาง ระยะทางรวม 336.062 กม. วงเงิน 2,136.866 ล้านบาท

ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการระยะที่ 2 เริ่มปี 2560-2564 จำนวน 44 สาย ระยะทางรวม 355.820 กม. วงเงิน 1,869.240 ล้านบาท โดยปี 2560 ได้จัดสรรงบประมาณดำเนินการ จำนวน 8 สายทาง ระยะทาง 58.402 กม. วงเงิน 365.433 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

ขณะเดียวกันกรมได้ทบทวนแผนปรับปรุงถนนในพื้นที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงใหม่ หลังจากมูลนิธิโครงการหลวงขอให้กระทรวงคมนาคมปรับปรุงเส้นทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ อ.แม่ระมาด จ.ตาก ซึ่งเป็นโครงการหลวงแห่งที่ 39 เพื่อแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9

ถนนเข้าโครงการหลวงห้วยน้ำขุ่น จ.เชียงราย

“กรมพิจารณาแล้วเห็นว่าการปรับปรุงทางเข้าศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอมีความจำเป็นต้องดำเนินการโดยเร็ว เพราะเป็นโครงการพระราชดำริสุดท้ายของในหลวง จึงได้ปรับแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ในส่วนปีงบประมาณ 2561 เพื่อปรับปรุงเส้นทางช่วงที่มีความสำคัญลำดับแรก”

โดยพัฒนาช่วงแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 (แม่สอด-แม่สะเรียง) จากบ้านไร่ หมู่ที่ 2 ต.ขะเนจือ อ.แม่ระมาด-ศูนย์เลอตอ ระยะทาง 44.584 กม. วงเงิน 257.1559 ล้านบาท จะแล้วเสร็จปี 2562

รูปแบบการปรับปรุงเส้นทางตามมาตรฐานถนนหลวงภูเขา ผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 4 – 5 เมตร หรือขนาด 2 ช่องจราจร ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิประเทศ โดยหลีกเลี่ยงการตัดฟันต้นไม้ใหญ่ข้างทางเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติไว้ให้มากที่สุด ขณะนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนการจัดจ้าง

สำหรับช่วงบ้านแม่ตื่นน้อย ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ – ศูนย์เลอตอ ซึ่งมีความสำคัญลำดับรองลงมา กรมได้ปรับแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการหลวง ในส่วนปีงบประมาณ 2562 เพื่อดำเนินการปรับปรุงเส้นทางช่วงนี้

ระยะทางประมาณ 30 กม. วงเงินเบื้องต้น 250 ล้านบาท จะแล้วเสร็จปี 2564 เมื่อดำเนินการครบถ้วนทั้งสองเส้นทางแล้ว จะช่วยสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอ และอำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่ร่วมสนับสนุนงานโครงการหลวง รวมทั้งยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับชาวไทยภูเขาในพื้นที่ให้ดียิ่งขึ้น