ส่องกำไรหุ้น 24CS ก่อนเทรด mai (พรุ่งนี้) 3 ต.ค.

บมจ.ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ปรับอากาศและระบายอากาศ และรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai)

วันที่ 2 ตุลาคม 2565 บมจ.ทเวนตี้ โฟร์ คอน แอนด์ ซัพพลาย ผู้นำเข้าและตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์ปรับอากาศและระบายอากาศ และรับเหมาติดตั้งระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร พร้อมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ต.ค.นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาไอพีโอ (IPO) 1,462 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “24CS

โครงสร้างรายได้

สำหรับโครงสร้างรายได้ของบริษัทสามารถแบ่งตามประเภทการให้บริการในช่วงตั้งแต่ปี 2562-2564 และงวด 6 เดือนแรกปี 2564 และ 2565 มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

รายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

  • ฐานะการเงิน

  • ผลการดำเนินการ

ขายไอพีโอ  130 ล้านหุ้น

24CS เสนอขาย 130,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.23 ของจำนวนหุ้นสามัญที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

สัดส่วนการเสนอขายหุ้น

  • เสนอขายต่อบุคคลตามดุลพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์จำนวนไม่น้อยกว่า 108,500,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 46 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้
  • เสนอขายต่อผู้มีอุปการคุณของบริษัทจำนวนไม่เกิน 19,500,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้
  • เสนอขายต่อพนักงานของบริษัท ที่ไม่ได้เป็นกรรมการหรือผู้บริหารจำนวน 2,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้

แผนระดมทุน

บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ ซึ่งมีมูลค่าหลังจากหักค่าธรรมเนียมการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้น 421.98 ล้านบาท ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

นโยบายจ่ายปันไม่น้อยกว่า 40%

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล สำหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทได้กำหนดไว้ และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

อ่าข้อมูลเพิ่มเติมจาก : สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์