รวมหุ้นกู้ออกใหม่ขายเดือน ต.ค. 65 ดอกเบี้ยสูงสุด 7%

หุ้นกู้

รวมรายชื่อบริษัทเตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้เดือน ต.ค. 2565 ให้ดอกเบี้ยสูงสุดถึง 7%

วันที่ 8 ตุลาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเดือน ต.ค. นี้หลายบริษัทเตรียมออกเสนอขายหุ้นกู้กันอย่างต่อเนื่อง ทั้งบริษัทเล็กบริษัทใหญ่ และต่างก็ได้รับความสนใจจากนักลงทุนอย่างต่อเนื่องและให้ดอกเบี้ยสูงถึง 7%  โดย “ประชาชาติธุรกิจ” ได้รวบรวมรายชื่อบริษัทที่เตรียมออกและเสนอขายหุ้นกู้ในเดือนตุลาคมประกอบไปด้วย 16 บริษัท ดังนี้

บริษัท วิลล่า คุณาลัย จำกัด (มหาชน) หรือ KUN

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 9 เดือน อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

Advertisement

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18- 20 ตุลาคม 2565 โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BB” และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนซื้อที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการในอนาคต 2. เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัท ครั้งที่1/2564 ที่ครบกำหนดชำระวันที่23เมษายน 2566 3. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการพัฒนาโครงการ

Advertisement

บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ดิจิทัล ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นการทั่วไป เฉพาะที่เป็นบุคคลธรรมดาที่บรรลุนิติภาวะแล้ว (มิใช่ผู้เยาว์) ซึ่งเป็นผู้ถือสัญชาติไทยเพียงสัญชาติเดียว และมีภูมิลำเนาและถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

ปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 18-20 ตุลาคม 2565  ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. ผ่านบริการวอลเล็ตซื้อขายหุ้นกู้บนแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เท่านั้น

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A-” และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A-” แนวโน้ม “Stable”

Advertisement

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการของผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ CPN

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 4 ปี  อัตราดอกเบี้ย 3.23% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี  อัตราดอกเบี้ย 3.49% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 อายุ 7 ปี  อัตราดอกเบี้ย 3.89% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2565 โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “AA” หุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “AA” แนวโน้ม “คงที่”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังนี้ 1. เพื่อใช้ชำระคืนตั๋วแลกเงินระยะสั้นของบริษัทฯซึ่งจะครบกำหนดภายในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2565 และ 2. เพื่อใช้เงินทุนหมุนเวียนที่ใช้หมุนเวียนในกิจการ

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) หรือ MTC

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกันของบริษัท จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 3.65% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี 6 เดือน  อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 21  และ 25 – 26 ตุลาคม 2565 โดยมี ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2565  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+” และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อชำระคืนหนี้จากการออกหุ้นกู้ได้แก่ หุ้นกู้ของบริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) คร้ังที่ 3/2563 ชุดที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนในเดือนพฤศจิกายนปี พ.ศ. 2565  และ 2. เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทั่วไปของผู้ออกหุ้นกู้ และ/หรือ เพื่อการขยายธุรกิจของผู้ออกหุ้นกู้

บริษัท เอก-ชัย ดีสทริบิวชั่น ซิสเทม จำกัด หรือ LOTUSS

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่   หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 1 ปี 6 เดือน  ยังไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี  อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี
 • ชุดที่ 3 อายุ 5 ปี  อัตราดอกเบี้ย 3.55% ต่อปี
 • ชุดที่ 4 อายุ 7 ปี  อัตราดอกเบี้ย 4.00% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2565 โดยแบ่งผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ดังนี้

 • สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่และผู้ลงทุนสถาบัน ได้แก่ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
 • สำหรับการเสนอขายต่อผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) และธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A+”  และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A+”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ JMART

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไปและ ผู้ลงทุนสถาบัน หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 3 ปี ยังไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 4 ปี ยังไม่ระบุอัตราดอกเบี้ยต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2565  โดยมี ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัท หลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+” และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท และบริษัทในเครือ

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด หรือ TLT

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน ยังไม่ระบุอายุและอัตราดอกเบี้ยต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ โดยผู้ค้ำประกัน คือ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ไฟแนนซ์ (เนเธอร์แลนด์) บี.วี. Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V

เปิดให้จองซื้อในระหว่างในตุลาคม 2565 โดยมี ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2565 องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “AAA” แนวโน้ม “Stable”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหนี้ และเพื่อการลงทุน และเป็นเงินทุนในการขยายการให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและลีสซิ่ง และช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป ซึ่งรวมถึงการบริหารจัดการสภาพคล่องของบริษัท ตามความเหมาะสมในการบริหารเงินของบริษัทภายในวันออกหุ้นกู้

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) หรือ LH

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และผู้ลงทุนรายใหญ่ หุ้นกู้ดังกล่าวแบ่งออกเป็นดังนี้

 • ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี 6 เดือน 13 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.00% ต่อปี
 • ชุดที่ 2 อายุ 2 ปี 11 เดือน 28 วัน อัตราดอกเบี้ย 3.25% ต่อปี

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 6- 10 ตุลาคม 2565  เวลา 08.30 น. – 15.30 น.โดยมี ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A+” และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “A+”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อใช้ชำระคืนหนี้หุ้นกู้ชุดเดิมของผู้ออกหุ้นกู้ซึ่งจะครบกำหนดในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 และ 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

บริษัท เพาเวอร์ไลน์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ PLE

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 7 และ 10-11 ตุลาคม 2565  โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษัท

บริษัท เอ็นอาร์ อินสแตนท์ โปรดิวซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ NRF

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 17 -19 ตุลาคม 2565 โดย บริษัทหลักทรัพย์ เคพีเอ็ม จํากัด /บริษัทหลักทรัพย์ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี(ประเทศไทย) จํากัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จํากัด เป็นผู้จัดการการจัดจําหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อการลงทุนในโรงานซอส 2. เพื่อการลงทุนในกองทุน Unovis, Big Idea Venture และ New Protein Fund I 3. เพื่อการขยายการธุรกิจออนไลน์ และ 4. เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียน

บริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด หรือ WEH

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน ชและผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 265 โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ 1. ลงทุนในการศึกษาความพร้อมการขยายแผนธุรกิจพลังงานและลงทุนในธุรกิจอื่นๆนอกเหนือจากพลังงานลม 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

 HATTHA BANK PLC. หรือ HTB

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 10 – 11 ตุลาคม 2565 โดยมี ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+” และหุ้นกู้จัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB+” แนวโน้ม “Stable”

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อขยายการให้สินเชื่อในประเทศ

บริษัท ซุปเปอร์ เอนเนอร์ยี คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SUPER

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 25 – 27 ตุลาคม 2565  โดย บริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด และ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2564  องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB” และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อใช้ในการลงทุนในสินทรัพย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการยื่นข้อเสนอเพื่อลงทุนพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทนในประเทศเพิ่มเติมตามแผนการเพิ่มการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาด ภายใต้แผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย พ.ศ. 2561-2580 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 และ 2. เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทย่อย

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ JKN

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 7.00% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 17 – 19 ตุลาคม 2565 โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู

อทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระหนี้คืนหุ้นกู้ที่จะครบกำหนด

บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด หรือ PD

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.60% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 12 – 18 ตุลาคม 2565 โดยมี บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-” และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนหนี้เดิมของบริษัท ได้แก่ หุ้นกู้ PD22DA จำนวน 165 ล้านบาท ซึ่งเป็นหุ้นกู้ที่ขายในวงแคบ และเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน) หรือ CWTTH

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 11-12 และ 17 ตุลาคม 2565 โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นก

ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ดังต่อไปนี้ 1. เพื่อใช้ไปซื้อที่ดินสำหรับพัฒนาโครงการในอนาคต และ 2. เพื่อใช้สำหรับเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ

บริษัท เอิร์ธ เท็ค เอนไวรอนเมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ ETC

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 6.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 20- 21 และ 25 ตุลาคม 2565  โดยมี บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และบริษัทหลักทรัพย์ ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้จัดการการจำหน่ายหุ้นกู้ และ บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

ทั้งนี้องค์กรไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือและหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อใช้สำหรับรองรับการขยายธุรกิจโรงไฟฟ้าขยะของกลุ่มบริษัท อาทิเช่น การจัดซื้อที่ดิน ค่าก่อสร้างโรงไฟฟ้า การจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น

บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.10-5.30% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันและ/ผู้ลงทุนรายใหญ่

เปิดให้จองซื้อในระหว่างวันที่ 21 และ 25  – 26 ตุลาคม 2565  โดยมี ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ บลูเบลล์ จำกัด, บริษัท หลักทรัพย์ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) บริษัท หลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และ ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

จัดอันดับความน่าเชื่อถือโดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2565 องค์กรจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ “BBB-” และหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

โดยบริษัทมีวัตถุประสงค์ที่จะนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อชำระคืนเงินกู้ยิมที่ใช้ชำระคืนหุ้นกู้ของบริษัทที่จะครบกำหนด ในเดือนตุลาคม 2565