ส่องกำไรหุ้น AURA ก่อนซื้อขายวันแรก (พรุ่งนี้) 29 พ.ย.

บมจ. ออโรร่า ดีไซน์ ผู้นำในธุรกิจค้าปลีกทองรูปพรรณ เครื่องประดับเพชรและอัญมณี เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันแรก 29 พ.ย. โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “AURA

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565  บมจ. ออโรร่า ดีไซน์ ผู้นำในธุรกิจค้าปลีกทองรูปพรรณ เครื่องประดับเพชรและอัญมณี เตรียมเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) วันแรก 29 พ.ย. 65 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “AURA” ในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคและบริโภค หมวดแฟชั่น 

โดย AURA ประกอบธุรกิจค้าปลีกทองรูปพรรณ เครื่องประดับเพชรและอัญมณี และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นที่มีบริการแบบครบวงจร (One Stop Service)  ซึ่งได้แก่ การขาย รับซื้อคืน ขายฝากสินค้า และบริการหลังการขาย โดยรวมถึงการบริการล้าง ซ่อม ต่อ ฟรีตลอดอายุการใช้งาน โดยแบ่งกลุ่มธุรกิจหลักได้ดังนี้

1.ธุรกิจค้าปลีกทองรูปพรรณ เครื่องประดับเพชร และอัญมณี และของขวัญที่ทำมาจากทองคำเป็นหลัก โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก 3 ประเภท ดังนี้

  • ผลิตภัณฑ์โมเดิร์น โกลด์ (“Modern Gold”)

ผลิตภัณฑ์ทองรูปพรรณที่มีส่วนประกอบของทองคำบริสุทธิ์ 96.5% ในประเภทสินค้าที่หลากหลาย ได้แก่ สร้อยคอ แหวน สร้อยข้อมือ ต่างหู ทองแผ่น เป็นต้น

  • ผลิตภัณฑ์ดีไซน์ โกลด์ (“Design Gold”)

ผลิตภัณฑ์จากทองอื่นๆ (ไม่รวมผลิตภัณฑ์ Modern Gold ที่มีส่วนประกอบของทองคำบริสุทธิ์ 96.5%) โดยมีสินค้า 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) พระเครื่องเลี่ยมทอง 2) สินค้าเสริมสิริมงคล เช่น สร้อยมือปีเซี่ยะ แผ่นทองมงคล จี้ราศี เป็นต้น 3) เครื่องประดับ เช่น สร้อยคอ แหวน สร้อยข้อมือ ต่างหู เป็นต้น และ 4) สินค้ากลุ่มของขวัญ เช่น กรอบรูปงานหัตถศิลป์ทองคำ เป็นต้น

  • ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเพชร (“Diamond”)

ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเพชรแท้ เช่น แหวนเพชร สร้อยคอเพชร ต่างหูเพชร สร้อยข้อมือเพชร จี้เพชร เป็นต้น

2.ธุรกิจขายฝากทองคำและเครื่องประดับที่มีทองคำและเพชรเป็นส่วนประกอบ (“ธุรกิจขายฝาก”) โดยลูกค้าสามารถไถ่ถอนทรัพย์ที่นำมาขายฝากได้ภายในระยะเวลาที่ตกลงกัน ภายใต้อัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 0 ต่อปี หรือร้อยละ 1.25 ต่อเดือน ตามที่กฎหมายกำหนด

สัดส่วนรายได้

ตารางต่อไปนี้แสดงโครงสร้างรายได้ของกลุ่มบริษัทฯ ตามประเภทรายได้

Advertisement

สรุปฐานะการเงินและผลการดำเนินงานย้อนหลัง 3 ปี และรอบระยะเวลาล่าสุด

งบแสดงฐานะทางการเงินรวม

ทั้งนี้ บริษัทฯ มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจเกี่ยวกับทองรูปพรรณและเครื่องประดับแบบครบวงจร (One Stop Service) โดยประกอบธุรกิจค้าปลีกทองรูปพรรณ เครื่องประดับเพชร และอัญมณี และของขวัญที่ทำมาจากทองคำ เป็นธุรกิจหลัก รวมทั้งบริษัทฯ ได้ขยายการดำเนินงานในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องคือธุรกิจขายฝากทองเพื่อสร้างโอกาสในการเติบโตของรายได้และกระจายความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ

ราคาขายทองตามประกาศสมาคมค้าทองคำ (บาทต่อน้ำหนักทองคำ 1 บาท)

 

สำหรับงวดเก้าเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 และ 2565 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเท่ากับ 14,623.61 ล้านบาท และ 21,217.86 ล้านบาท ตามลำดับ

รายได้จากการขายของบริษัทฯ ตามประเภทของผลิตภัณฑ์สามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 และภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก สรุปได้ดังนี้

ขายไอพีโอ 334 ล้านหุ้น

หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนรวมไม่เกิน 334,000,000 หุ้น คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 25.0 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ภายหลังการเสนอขายในครั้งนี้

ทั้งนี้ การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกของบริษัทฯ ไม่ได้มีการเสนอขายให้ผู้ลงทุนรายย่อยเป็นการทั่วไป

แผนระดมทุน

บริษัทมีแผนการระดมทุนในครั้งนี้มูลค่ารวม 3,551.78 ล้านบาท ได้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

จ่ายปันผลไม่น่อยกว่า 50%

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ภายหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และการจัดสรรทุนสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่ได้กำหนดไว้ในกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลอาจน้อยกว่าอัตราข้างต้น

โดยคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น ภาวะเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทฯ กระแสเงินสด เงินทุนหมุนเวียน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจ ภาระหนี้สิน เงื่อนไข และข้อจำกัดตามที่กำหนดในสัญญากู้ยืมเงิน และความเหมาะสมอื่น ๆ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างระมัดระวัง