ตลท. คลอดแนวทางยกเครื่องเกณฑ์-กลไกซื้อขายหุ้น เร่งปิดจุดอ่อนบทเรียน MORE

หุ้น MORE

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ-สมาคม บล.” เปิดแนวทางยกเครื่องเกณฑ์-เพิ่มประสิทธิภาพกลไกซื้อขายหุ้น ยกบทเรียนเคส “MORE” ปิดจุดอ่อน-ช่องโหว่

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้เผยแพร่ Statement เรื่อง “แนวทางการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหลักทรัพย์” โดยระบุว่า สืบเนื่องจากกรณีการซื้อขายหลักทรัพย์ บมจ.มอร์ รีเทิร์น (MORE) ในช่วงที่ผ่านมา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย ได้มีการทำงานร่วมกันและประสานงานกับหน่วยงานกำกับมาอย่างใกล้ชิดเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

และยังได้หารือร่วมกับหน่วยงานภาคตลาดทุนในการปรับปรุงกระบวนการและกลไกการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันและบรรเทาความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเหมาะสมและทันท่วงที สร้างความเชื่อมั่น สร้างการทำงานที่มีเอกภาพ ดังนี้

ในระยะสั้น สิ่งที่บริษัทหลักทรัพย์สามารถดำเนินการได้ทันทีเพื่อบริหารความเสี่ยง ได้แก่

– ทบทวนการพิจารณา risk profile ของลูกค้าที่อาจมีความไม่เหมาะสม มีความเสี่ยงสูง เช่น ลูกค้าที่มีวงเงินสูง มีการซื้อขายกระจุกในหุ้นตัวใดตัวหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง โดยเฉพาะหุ้น Market Cap เล็ก

– พิจารณาปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงานภายใน เพื่อลดและป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งสร้างความพร้อมในการรับมือวิกฤตที่อาจเกิดขึ้น เช่น การพิจารณาวงเงิน การพิจารณามูลค่าหลักประกัน

ส่วนการปรับปรุงประสิทธิภาพในระยะยาว ในประเด็นต่าง ๆ ทั้งเชิงโครงสร้าง การปรับเกณฑ์ทั้งอุตสาหกรรม ซึ่งภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาดำเนินการในอนาคต ได้แก่

บริษัทหลักทรัพย์

– ปรับปรุงกฎเกณฑ์ และมาตรฐานและระเบียบวิธีการดำเนินงาน เช่น การพิจารณาลูกค้า แนวทางการให้วงเงินลูกค้า การพิจารณาหลักประกัน

– พัฒนาศูนย์ข้อมูล (Investor Information Bureau) เพื่อรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับการบริหารความเสี่ยงเช่นเดียวกับ Credit Bureau เช่น ข้อมูลวงเงิน ข้อมูลการใช้วงเงิน เป็นต้น

Advertisement

ตลาดหลักทรัพย์ฯ

จะเร่งปรับปรุงประสิทธิภาพของกระบวนการรับหลักทรัพย์ และกระบวนการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

– ปรับปรุงเกณฑ์การรับหลักทรัพย์ในแต่ละตลาด (SET, mai, LiVEx) ให้มีความเหมาะสม

– ปรับปรุงกฎเกณฑ์การซื้อขาย การชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ ให้สอดคล้องกับพัฒนาการ และความซับซ้อนของภาวะตลาดในปัจจุบัน

– ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบข้อมูล รวมทั้งแก้ไขกฎเกณฑ์การใช้ข้อมูลที่สำคัญเพื่อใช้ในการตรวจสอบและวิเคราะห์พฤติกรรมการซื้อขาย เช่น ข้อมูลการถือครองหุ้น เป็นต้น

– ปรับปรุงขั้นตอนในการดำเนินการร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอื่น ๆ ให้สามารถป้องกันและลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงทีและเหมาะสม

ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย จะหารือกับผู้เกี่ยวข้องในตลาดทุน ผสานความร่วมมือทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน