SUSCO เตรียมชงผู้ถือหุ้น ก.พ. 66 อนุมัติขายหุ้น 49% ในบริษัทลูกให้ Sinopec

เช็กกระแสหุ้น

SUSCO บอร์ดอนุมัติขายหุ้น 49% ในบริษัทลูก “ซัสโก้ ดีลเลอร์ส” ให้ Sinopec บริษัทสัญชาติฮ่องกง หนึ่งในกลุ่มบริษัทพลังงานชั้นนำของจีน มูลค่ากว่าพันล้าน เตรียมชงผู้ถือหุ้นอนุมัติ 28 ก.พ. 66

วันที่ 29 ธันวาคม 2565 นายชัยฤทธิ์ สิมะโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ SUSCO รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันนี้ได้มีมติเห็นชอบและให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติการขายหุ้นของบริษัท ซัสโก้ ดีลเลอร์ส จำกัด (SDA) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่บริษัทถือหุ้นอยู่ 100%

โดยจะขายหุ้นในสัดส่วน 49% ให้แก่ Sinopec (Hongkong) Limited (Sinopec) (ซึ่งเป็นบริษัทสัญชาติฮ่องกง) ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 45,863,430 หุ้น และหุ้นบุริมสิทธิจำนวน 955,488 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วน 48% และ 1% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดของ SDA ตามลำดับ รวมเป็นเงินจากการขายทั้งสิ้น 34 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 1,177 ล้านบาท (คำนวณจากอัตราแลกเปลี่้ยน 1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับ 34.56 บาท)

Advertisement

ทั้งนี้ก่อนเข้าทำรายการ บอร์ดบริษัทจะอนุมัติให้ดำเนินการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัท โดยให้ SDA เพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นบุริมสิทธิ จำนวน 955,488 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 7.50 บาท หรือคิดเป็น 1% ของทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของ SDA โดยทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วจะเปลี่ยนจากเดิม 709.45 ล้านบาท เป็น 716.62 ล้านบาท

ให้บริษัทรับซื้อสินทรัพย์ของสถานีบริการน้ำมันจำนวน 14 สถานี ซึ่งดำเนินการภายใต้ SDA ส่งผลให้ภายหลังการปรับโครงสร้างแล้ว SDA จะมีธุรกิจสถานีบริการน้ำมันลดลงจากจำนวน 39 สถานี เหลือจำนวน 25 สถานี และให้ SDA เช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 10 แปลง เป็นระยะเวลา 20 ปี คิดเป็นค่าเช่ารวมประมาณ 278.40 ล้านบาท

นอกจากนี้การขายหุ้นของ SDA ในสัดส่วน 49% จะส่งผลให้ SDA เปลี่ยนสภาพจากการเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเป็นบริษัทร่วมทุน (Joint Venture Company) เนื่องจากบริษัทไม่มีอำนาจในการควบคุม SDA ฝ่ายเดียวอีกต่อไป หากจะเป็นการควบคุมร่วม ซึ่งได้ตกลงกันไว้ในสัญญา

อนึ่ง การควบคุมร่วมจะมีได้ก็ต่อเมื่อการตัดสินใจใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง จะต้องได้รับดวามเห็นชอบอย่างเป็นเอกฉันท์จากผู้ที่ร่วมทุนเท่านั้น ในการนี้บริษัทได้รับข้อเสนอจาก Sinopec บริษัทสัญชาติฮ่องกง ที่เป็นบริษัทในเครือ Sinopec Group และเป็นหนึ่งในบริษัทพลังงานชั้นนำในประเทศจีน มีการลงทุนในหลายประเทศ โดย Sinopec จะลงทุนร่วมกับบริษัทในธุรกิจสถานีบริการน้ำมัน รวมถึงโอกาสในการขยายธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องในอนาคต

โดยกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 5 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 138 ถนนราษฎร์บูรณะ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร โดยให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตาม Record Date ในวันที่ 13 มกราคม 2566