ยอดไอพีโอปี’65 รวม 1.2 แสนล้าน กลุ่มอสังหาฯ ระดมทุนสูงสุด

ไอพีโอ

สำนักงานก.ล.ต.เผยปี 2565 มีไอพีโอ (IPO) จำนวน 42 บริษัท ซึ่งมีมูลค่าการเสนอขายทั้งสิ้น 127,835.82 ล้านบาท กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์-การก่อสร้างกลุ่มเกษตรระดมทุนสูงสุด สะท้อนภาคธุรกิจยังคงมีการระดมทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ 

วันที่ 22 มกราคม 2566 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ในปี 2565 ตั้งแต่ 1 ม.ค. 65 – 30 ธ.ค. 65 มีไอพีโอ (IPO) จำนวน 42 บริษัท ซึ่งมีมูลค่าการเสนอขายทั้งสิ้น 127,835.82 ล้านบาท

โดยกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเสนอขาย 3 อันดับแรกคือ กลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมทรัพยากร ตามลำดับ

               

 

ทั้งนี้ปัจจุบันก.ล.ต.อยู่ระหว่างการพิจารณาคำขอไอพีโอ (IPO) จำนวนทั้งสิ้น 15 หลักทรัพย์ และมีบริษัทที่อยู่ระหว่าง Pre-consult ในการระดมทุนผ่านไอซีโอ (ICO) ทั้งสิ้น 33 บริษัท

นอกจากนี้ในปี 2565 ภาคธุรกิจยังคงมีการระดมทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและนำไปลดภาระหนี้สินที่อัตราดอกเบี้ยมีทิศทางปรับตัวสูงขึ้นในระยะถัดไปตามแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น โดยมีมูลค่าไอพีโอ (IPO) เพิ่มขึ้นเนื่องจากมีบริษัทขนาดใหญ่เสนอขายหุ้น

สำหรับการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ ภาคเอกขนออกตราสารหนี้ระยะยาวมากขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การใช้เงินและจากความต้องการล็อกต้นทุนทางการเงินก่อนที่ต้นทุนการระดมทุนจะปรับตัวสูงขึ้น ส่วนการระดมทุนผ่านตราสารหนี้เพื่อความยั่งยืนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2561 ซึ่งมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น522,669.78 ล้านบาท (30 บริษัท)

ขณะที่การระดมทุนผ่านช่องทาง Crowdfunding ยังมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2562 โดยมีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 5,573.05 ล้านบาท (364 บริษัท) และในปี 2564 เริ่มมีการระดมทุนผ่านช่องทาง ICO โดยมีมูลค่าเสนอขาย 2,665.23 ล้านบาท (2 บริษัท) สำหรับการระดมทุนผ่านช่องทาง SME ตั้งแต่ปี 2563 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 271.83 ล้านบาท (19 บริษัท)