ส่อง 2 บริษัท “เจ้าสัวซีพี” ประกาศจ่ายเงินปันผลปี’65 เท่าไหร่กันบ้าง

CPALL CPF จ่ายปันผล 2565

เปิดอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2565 ของ 2 บริษัทเครือ “ซี.พี.” “CPALL” ควักกว่า 6,700 ล้าน จ่ายปันผลผู้ถือหุ้น ขณะที่ “CPF” เตรียมจ่ายปันผลรอบสอง

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 2 บริษัท ในกลุ่ม ซี.พี. ของเจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ ได้แก่ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) หรือ CPALL ผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven และ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ CPF ผู้ประกอบธุรกิจอาหารทั่วโลก ได้แจ้งการจ่ายเงินปันผลต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนี้

CPALL แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท สำหรับผู้ถือหุ้นจำนวน 8,983,101,348 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 6,737,326,011 บาท คิดเป็นร้อยละ 59 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักภาษีเงินได้

ซึ่งการจ่ายปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

Advertisement

ขณะที่ CPF แจ้งว่า คณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท

โดยเงินปันผลดังกล่าว บริษัทได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท

โดยเป็นการจ่ายจากเงินปันผลที่บริษัทได้รับจากบริษัทย่อยซึ่งจัดสรรมาจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประมวลรัษฎากร อย่างไรก็ตาม ผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทได้เสนอให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลครั้งที่สองเป็นวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566

Advertisement