ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ ควัก 317 ล้าน เข้าซื้อแบรนด์ FIVE STAR

แบรนด์ 5 star

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร ไฟเขียวให้ ซีพีเอฟ เรสเทอรองท์ แอนด์ ฟู้ดเชน เข้าซื้อเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ “FIVE STAR” ที่จดทะเบียนใน 12 ประเทศ จากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG) เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจอาหาร

วันที่ 3 เมษายน 2566 บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 มีมติอนุมัติให้บริษัท ซีพีเอฟ เรสเทอรองห์ แอนด์ ฟู้ดเชน จำกัด (CPFRF) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเข้าซื้อเครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ “FIVE STAR” ที่จดทะเบียนใน 12 ประเทศ จากบริษัท เครือเจริญโภคภัณฑ์ จำกัด (CPG) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท เพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจร้านอาหารภายใต้เครื่องหมายการค้าและเครื่องหมายบริการ “FIVE STAR”

ทั้งนี้ รายการข้างต้นมีมูลค่าจำนวน 317.09 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.18 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท และบริษัทย่อย ตามงบการเงินรวมล่าสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว โดยบริษัทไม่มีการเข้าทำรายการอื่นใดกับ CPG และผู้ที่เกี่ยวข้องของ CPC ในระหว่าง 6 เดือนที่ผ่านมา (นับตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 ถึง 2 เมษายน 2566)