เริ่มวันนี้ บอนด์ออมทรัพย์ขายผ่าน “เป๋าตัง” ดอกเบี้ย 2.70% ขั้นต่ำ 100 บาท

พันธบัตรออมทรัพย์

คลังเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์รุ่นออมอุ่นใจ รุ่นอายุ 7 ปี ดอกเบี้ยคงที่ 2.70% ประชาชนทั่วไป อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ซื้อผ่านวอลเลต สบม. บนแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ตั้งแต่ 10-23 พ.ค.นี้ ลงทุนได้ตั้งแต่ 100 บาทถึง 20 ล้านบาท

วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้เป็นวันแรกที่กระทรวงการคลังเริ่มจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ รุ่นออมอุ่นใจ ให้ประชาชนทั่วไป วงเงิน 35,000 ล้านบาท ผ่านทาง วอลเลต สบม. ในแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” วงเงิน 10,000 ล้านบาท (จนกว่าจะเต็มวงเงิน)

ทั้งนี้ เป็นรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ที่ 2.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน จำหน่ายให้กับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป

               

โดยการจัดสรรจะเป็นแบบ First-Come, First-Served สามารถลงทุนได้ตั้งแต่ 100-20,000,000 บาท (กรณีเป็นผู้เยาว์จะต้องลงทะเบียนในวอลเลต สบม. บนแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และไปยืนยันตัวตนพร้อมผู้ปกครองเพื่อกรอกเอกสารให้ความยินยอม ณ สาขาของธนาคารกรุงไทย สำหรับการซื้อครั้งแรก)

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นเป๋าตังได้ตั้งแต่วันนี้ เพื่อลงทะเบียน ยืนยันตัวตน และเติมเงินเข้าวอลเลต สบม. ผ่าน Mobile Banking หรือผูกบัญชีธนาคารกรุงไทย รวมถึงเติมเงินด้วย Wallet ID ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และซื้อพันธบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

ส่วนผู้ที่จะซื้อผ่านธนาคารตัวแทนจำหน่าย 4 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ ก็มีวงเงินอีก 25,000 ล้านบาท

Advertisement

โดยจะเปิดให้จองซื้อพันธบัตรได้ตั้งแต่วันที่ 15-17 พฤษภาคม 2566 เป็นรุ่นอายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ที่ร้อยละ 2.70 ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน โดยใช้วิธีการจัดสรรพันธบัตรแบบ Small Lot First (ทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบ ๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย) วงเงินจองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณรอบละ 1,000 บาท และสามารถจองซื้อได้โดยไม่จำกัดวงเงินซื้อขั้นสูง ผู้ที่สนใจสามารถจองซื้อผ่าน Internet Banking Mobile Banking หรือเคาน์เตอร์ของธนาคารตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง

ทั้งนี้ ลำดับในการจองซื้อก่อน-หลัง ไม่มีผลต่อการจัดสรร ในกรณีที่วงเงินพันธบัตรที่จะจัดสรรในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้ซื้อทุกราย ระบบคอมพิวเตอร์จะจัดสรรพันธบัตรในรอบสุดท้ายด้วยวิธีการสุ่ม (Random) จนครบวงเงินจำหน่าย ผู้จองซื้อจะทราบผลการจัดสรรพันธบัตรได้ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ผ่าน SMS ของธนาคารตัวแทนจำหน่าย และสามารถตรวจสอบวงเงินที่ได้รับจัดสรรผ่านวอลเลต สบม. ในแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง

ผลการจัดสรรพันธบัตรในภาพรวมจะเผยแพร่ที่เว็บไซต์ สบน. www.pdmo.go.th และที่เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) www.bot.or.th กรณีไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตร หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อ ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อที่ได้แจ้งไว้สำหรับรับชำระดอกเบี้ยและเงินต้น ภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2566 โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด