STARK เปิดแนวทางแก้ปัญหาปมงบการเงินปี’65 มีปัญหา เร่งตรวจสอบธุรกรรมเชิงลึก

STARK ชี้แจง “ตลาดหลักทรัพย์ฯ-ก.ล.ต.” ความคืบหน้า-แนวทางแก้ปัญหากรณีผู้สอบบัญชีติงงบการเงินปี 2565 ผิดปกติ เตรียมเรียกประชุมผู้ถือหุ้นกู้ 31 พ.ค.นี้ ขอมติยกเว้น เหตุผิดนัด เดินหน้าจ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้ 3 ชุด รวม 67.1 ล้านบาทตามกำหนดในเดือน พ.ค. 2566 พร้อมยืนยันบริษัทไม่นิ่งนอนใจเร่งกระบวนการ special audit ตรวจสอบธุรกรรมเชิงลึก

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 นายวนรัชต์ ตั้งคารวคุณ กรรมการ บริษัท สตาร์ค คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ STARK รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับความคืบหน้าของการจัดทำงบการเงินประจำปี 2565 การตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) และเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แล้ว

โดยในส่วนความคืบหน้าของการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินประจำปี 2565 นั้น ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้รับทราบจากหนังสือของผู้สอบบัญชีรายบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด (PwC) ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 ว่าผู้สอบบัญชีได้ตรวจพบพฤติการณ์อันควรสงสัยในประเด็นการดำเนินงานและได้ปฏิบัติหน้าที่ตามนัยมาตรา 89/25 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2565

               

และประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท ได้มีหนังสือลงวันที่ 27 มีนาคม 2566 แจ้งสำนักงาน ก.ล.ต. ถึงการจัดตั้งคณะทำงานภายใน เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นข้อสังเกตของผู้สอบบัญชีและการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญเข้ามาตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ (special audit)

บริษัทขอเรียนว่า ผู้บริหารชุดปัจจุบันได้ให้ความร่วมมือและทำงานอย่างใกล้ชิดกับ PwC ในการร่วมวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินและบัญชีของบริษัท ในการตรวจสอบบัญชีและจัดทำงบการเงินประจำปี 2565 ตามแผนการดำเนินงานที่ได้ชี้แจงต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

อย่างไรก็ดี เนื่องจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะปลดเครื่องหมายห้ามซื้อหรือขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว (เครื่องหมาย SP) ในวันที่ 1 มิถุนายน 2566 เพื่อเปิดให้มีการซื้อขายหุ้นของบริษัทเป็นระยะเวลา 1 เดือน ในระหว่างวันที่ 1-30 มิถุนายน 2566 บริษัทจึงได้ประสานงานกับผู้สอบบัญชีใน

Advertisement

การเร่งสอบทานงบการเงินประจำปี 2565 เพื่อให้บริษัทสามารถเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีเบื้องต้นแก่นักลงทุนในระหว่างที่มีการเปิดให้มีการซื้อขายหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราว ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ภายในวันที่ 16 มิถุนายน 2566

อย่างไรก็ตาม หากมีเหตุการณ์ที่อาจจะก่อให้เกิดความล่าช้าจนบริษัทไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลภายในระยะเวลาข้างต้น บริษัทจะดำเนินการแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯโดยเร็วที่สุด

อนึ่ง เนื่องจากบริษัทจะต้องอาศัยข้อมูลจากงบการเงินประจำปี 2565 ในการจัดทำแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 one report ประจำปี 2565) บริษัทจึงไม่สามารถจัดทำและนำส่งเอกสารดังกล่าวให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้จึงมีความประสงค์ที่จะจัดการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เพื่อพิจารณาขอยกเว้นเหตุผิดนัดที่เกี่ยวกับการนำส่งแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 one report ประจำปี 2565) และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นกู้มีมติไม่ยกเว้นเหตุผิดนัด พิจารณาเรียกให้หนี้เงินต้นและดอกเบี้ยภายใต้หุ้นกู้ทั้งหมดถึงกำหนดชำระโดยพลันหรือไม่

Advertisement

อย่างไรก็ดี บริษัทรับทราบและตระหนักว่าสถานการณ์ของบริษัทที่ยังมีความไม่ชัดเจนก่อให้เกิดความกังวลกับผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงได้ดำเนินการดังต่อไปนี้ เพื่อบรรเทาความกังวลและเรียกคืนความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นกู้และผู้ลงทุน

โดยแนวทางแก้ไข มีดังนี้

(1) ให้ความร่วมมือกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ในการให้ข้อมูลที่จำเป็นกับผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ นอกจากนี้ บริษัทยังเตรียมการที่จะทำหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับสถานการณ์ของบริษัท และความคืบหน้าในการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้เห็นว่าบริษัทยังคงดำเนินการที่จำเป็นเพื่อกอบกู้สถานการณ์ของบริษัทตลอดมา

(2) จ่ายดอกเบี้ยหุ้นกู้จำนวนทั้งสิ้น 67.1 ล้านบาทตามกำหนดชำระในเดือนพฤษภาคม 2566

STARK

(3) จัดตั้งสายด่วน (hotline) เพื่อเพิ่มช่องทางในการให้ข้อมูล กระจายข้อมูล และชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์บริษัท โดยบริษัทได้จัดตั้งทีมงานสื่อสารขึ้นใหม่เป็นการเฉพาะให้ทำงานร่วมกับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ (investor relaions) เพื่อรวบรวมคำถาม จัดเตรียมและนำส่งข้อมูลคำตอบที่

ถูกต้องให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้และผู้ลงทุนเพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ของบริษัทอย่างถูกต้อง

(4) เร่งดำเนินการการจัดทำงบการเงินประจำปี 2565 เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำ (1) แบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี 2565 (แบบ 56-1 one report ประจำปี 2565) และ (2) งบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2566 โดยเร็วที่สุด เพื่อลดผลกระทบแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

ส่วนการตรวจพบธุรกรรมที่อาจมีความผิดปกติโดยผู้สอบบัญชีนั้น ตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ขอให้บริษัทชี้แจงประเด็นที่ผู้สอบบัญชีตั้งเป็นข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องที่มีนัยสำคัญและเป็นเหตุบ่งชี้ที่อาจแสดงได้ว่ามีการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการทุจริตหรือทำให้บริษัทได้รับเสียหายเกิดขึ้นนั้น

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้แต่งตั้งผู้บริหารชุดใหม่เข้าทำหน้าที่ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และปรับปรุงระบบการควบคุมภายในให้รัดกุมยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท

และในส่วนของการดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญนั้น ผู้สอบบัญชีและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกำลังดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดในเชิงลึก เพื่อตรวจสอบธุรกรรมทางเงิน ข้อมูลทางบัญชี รายการเดินบัญชี เส้นทางการเงิน และจำนวนเงินที่เกี่ยวข้อง

โดยบริษัทจะชี้แจงข้อมูลในส่วนนี้เพิ่มเติมให้กับสำนักงาน ก.ล.ต. โดยไม่ชักช้าเมื่อได้รับข้อมูลที่ตรวจสอบเป็นที่แน่ชัดแล้ว จากผู้สอบบัญชีและผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องจากการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit)

ทั้งนี้ คณะกรรมการและผู้บริหารชุดปัจจุบันต่างก็มิได้นิ่งนอนใจกับความเสี่ยงที่เกิดขึ้น และพร้อมที่จะดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นเพื่อรักษาผลประโยชน์ของบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกราย ตามขั้นตอนและกระบวนการที่เหมาะสม ภายใต้กฎเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้องจนถึงที่สุด เพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าว