AS ทุ่ม 600 ล้าน ซื้อหุ้น บิทคับ ออนไลน์ 9.22%

บิทคับ

แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ ทุ่ม 600 ล้านบาท ซื้อหุ้น “บิทคับ ออนไลน์” สัดส่วน 9.22% เพิ่มแหล่งรายได้-ผลตอบแทน-ส่งเสริมระบบนิเวศของบริษัท คาดธุรกรรมจะเสร็จสมบูรณ์ภาย 31 ก.ค. 2566

วันที่ 1 กรกฎาคม 2566 นายปราโมทย์ สุดจิตพร ประธานกรรมการ บมจ.แอสเฟียร์ อินโนเวชั่นส์ (AS) รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ตามที่บริษัทได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการซื้อหุ้นสามัญในบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด (BO) จำนวน 4,149,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 9.22% ของทุนจดทะเบียนจากบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (ผู้ขาย) ในราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้น 600 ล้านบาท

ทั้งนี้ BO เป็นผู้นำธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลของประเทศไทย โดยได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ประเภทศูนย์ซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี และศูนย์ซื้อขายโทเค็นดิจิทัลจากกระทรวงการคลัง โดยประกอบธุรกิจภายใต้ชื่อ “บิทคับ เอ็กซ์เชนจ์”

โดยได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับผู้ขายเมื่อ 30 มิ.ย. 2566 และคาดว่าธุรกรรม BO จะเสร็จสมบูรณ์ภายในวันที่ 31 ก.ค. 2566 หรือตามที่คู่สัญญาเห็นชอบร่วมกัน

ทั้งนี้มีเงื่อนไขบริษัทจะต้องวางเงินมัดจำ จำนวน 60 ล้านบาท ให้แก่ผู้ขายเป็นแคชเชียร์เช็คสั่งจ่ายผู้ขายภายในวันที่ทำสัญญาซื้อขายหุ้น และหากการซื้อขายหุ้นที่จะซื้อขายเสร็จสมบูรณ์ บริษัทสามารถนำเงินมัดจำมาเป็นส่วนหนึ่งขแงการชำระค่าตอบแทนได้

โดยคาดหวังในการลงทุนครั้งนี้คือ 1.เพิ่มแหล่งที่มาของรายได้ให้แก่กลุ่มบริษัท และเพิ่มโอกาสในการเสนอสินค้าและบริการในกลุ่มธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล อีกทั้ง BO มีทีมบริหารที่มีความรู้ความชำนาญในการผลักดันธุรกิจดังกล่าว

2.ช่วยส่งเสริมระบบนิเวศของบริษัททั้งสำหรับผู้เล่นเกม ผู้ผลิตเกม รวมถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจเกมของบริษัท ซึ่งอาจเป็นหนึ่งในช่องทางของการแลกเปลี่ยนสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเกมของบริษัทในอนาคต

3.เพิ่มโอกาสในการสร้างผลตอบแทน อัตราการเติบโตของสินทรัพย์ ผลกำไร และกระแสเงินสดให้แก่บริษัท และผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว

สำหรับข้อมูลทางการเงิน BO สิ้นสุดปี 2565 พบว่ามีสินทรัพย์รวม 31,959 ล้านบาท มีหนี้สินรวม 31,428 ล้านบาท มีรายได้รวม 2,847 ล้านบาท มีกำไรสุทธิ 342 ล้านบาท